Политика на поверителност

Настоящата Политика на поверителност определя правилата за събиране, обработване и защита на данните, предоставени от Потребителите във връзка с използването на Уебсайта, включващи както използване на файлове „бисквитки” на компютъра на Потребителя, така и събиране и обработка на данни за Потребителите за статистически цели, както и останалите начини за обработка на данните, по-специално събиране, записване, съхранение, обработка, промяна, предоставяне и друго използване на данните. Всички изрази, използвани в настоящия документ, имат значението, дадено им в Регламента на Уебсайта Cryptoeddu.com, публикуван в Интернет сайта.

§1
Администратор на лични данни

 1. Администратор – дружество Crypto Education, Регистрационен № 165054, адрес: New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, събира личните данни, за да предостави възможност на Потребителите да ползват Интернет сайта.
 2. Личните данни на Потребителите са обект на специална защита и се използват само в обхвата, за който е предоставено съгласието. Базата лични данни се управлява от Администратора съгласно законовите разпоредби, действащи за седалището на Администратора и в съответствие с правилата за обществено съжителство.
 3. Задачи на Администратора:
  • Да бди за сигурността на предоставените от Потребителите лични данни, по-специално за достъп до тях на неупълномощени лица;
  • Да гарантира на Потребителите изпълнение на техните права, по-специално правото за преглеждане на собствените лични данни, правото за искане на актуализиране и премахване на личните данни.

§2
Лични данни и друга информация, предоставяна от Потребителите

 1. Потребителите предоставят личните си данни доброволно, но това е необходимо за използването на Интернет сайта, непредоставянето на данни прави невъзможно използването на Уебсайта.
 2. Всички събрани лични данни са предназначени за използване от Администратора.
 3. По време на използване на Уебсайта, сървърите автоматично събират информация, изпращана от браузъра и съдържаща се в системните регистрационни файлове. Тази информация може да съдържа различни данни, напр. имейл адрес, IP адрес, вид на браузъра, интернет сайт, посетен непосредствено преди използване на Уебсайта, време на влизане в Уебсайта и други статистически данни. Администраторът ги използва за гарантиране на възможно най-високо качество на предоставяните услуги, както и за технически и статистически цели.
 4. Събраните данни служат за идентифициране на Потребителите с цел изпълнение на Поръчките, в това число доставяне на Образователни пакети и Безплатни подаръци-Гратис към Образователните пакети, за обработка на онлайн или офлайн осчетоводяването, по-специално данните на кредитните или дебитни карти, или други финансови данни, необходими за обработка на плащането, направено от Потребителя (обслужване на плащанията и изпълнение на Поръчките) и следващ контакт с Потребителите, както и с цел развитие на Уебсайта и следпродажбените дейности. Тези данни съдържат информация като: име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл адрес, потребителско име (вход), индивидуална парола за достъп, история на транзакциите и всички лични данни, предоставени от самите Потребители.
 5. Администраторът може да събира информация относно техническите данни, по-специално URL адрес, вида на устройствата, служещи за използване на Уебсайта от Потребителите, ID идентификатор на устройството, вида на мрежовата връзка и наименование на доставчика на услугите.
 6. Във връзка с естеството на отделните Продукти и Безплатни подаръци-Гратис, Потребителят може да бъде помолен да предостави допълнителни лични данни. Обхватът на допълнителните данни ще бъде съответно посочен в Регламента на Уебсайта Cryptoeddu.com.

§3
Обработка на личните данни

 1. Администраторът събира, използва, споделя и обработва личните данни на Потребителите с цел изпълнение на Поръчките, в това число доставяне на Образователните пакети и Безплатните подаръци-Гратис, за маркетинг на своите услуги, както и за услуги на трети субекти, и за изпращане на бюлетини и други промоционални и рекламни материали на Потребителите. Потребителят може по всяко време да отбележи, че не дава съгласието си за получаване на търговска информация – посредством кликване в линка, предоставен в долната част на съобщението.
 2. Всеки Потребител има права, произтичащи от съответния Закон за защита на личните данни. За да прегледа своите лични данни, да ги актуализира или изтрие, Потребителят трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиентите на имейл адрес: contact@cryptoeddu.com.
 3. Уебсайтът може да използва напр. системата на Google Analytics (и подобни системи), т.е. услуги за анализ на посещаемостта на интернет сайтовете и приложенията, предоставяни от Google, Inc. („Google“) или други субекти. Google Analytics използва „бисквитки“. Google може да предоставя идентифицираната информация на трети страни само, ако е длъжен да направи това въз основа на законовите разпоредби.
 4. Администраторът използва файлове „бисквитки“ за съхраняване на информацията относно предпочитанията на Потребителите. Това са текстови файлове, записвани в устройствата на Потребителите, идентифициращи ги по начина, необходим за активирането на някои операции. Тези файлове съхраняват: личните настройки на Потребителя и предложение за автоматично попълване на полетата на формуляри, те се използват, напр. за запомняне на данните, необходими за регистрация с потребителските акаунти. По-специално се използват две категории „бисквитки“:
  • Action Cookies – файлове, записвани за регистриране на активността на Потребителите по време на ползване от тях на Уебсайта. Тези файлове предоставят статистически данни, въз основа на които може да се оптимизира функционалността на Уебсайта. Условие „бисквитките“ да действат е приемането им от Потребителя чрез съответна настройка на интернет браузъра.
  • Session Cookies – използвани в сайтовете с опция за вход - файлове, записвани за определяне на статуса на вход на Потребителя. Те се използват за гарантиране на достъпа на Потребителите до страници, видими само за Потребителите, използващи Уебсайта. Сесийните „бисквитки“ се задават в процеса на вход с данните на Потребителя и се изтриват при отписване , т.е. при кликване върху бутона „Изход“.
 5. Всеки Потребител може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на неговите данни, като се свърже с бюрото за обслужване на клиентите на имейл адрес: contact@cryptoeddu.com.
 6. Противодействието на всички форми на кражба на самоличност, изнудване с информация и незаконни практики, наричани с термина „фишинг”, е един от най-важните приоритети на Администратора. За тази цел всички предоставени от Потребителите данни, по-специално данни като номер на кредитна карта или данни, подавани в Уебсайта, предлагащи възможност за вход, като потребителско име и парола за достъп до акаунта на Потребителя, се събират при спазване на правилата за защита на данните.

§4
Съдържание и съобщения на Потребителите

 1. Администраторът съхранява на своите собствени сървъри, гарантиращи пълната им сигурност: данните, изпращани от Потребителите, по-специално съобщенията, изпратени от Потребителя във всички раздели на Уебсайта, и информацията за финансовите транзакции за Покупка на Образователните пакети.

§5
Поверяване или предоставяне на лични данни на Потребителите на други субекти

 1. Потребителят дава съгласие за споделяне на неговите лични данни от Администратора за целите, посочени в § 3, т. 1 по-горе, на дъщерни дружества или сдружения на Администратора, както и на бизнес партньори и доставчици на услуги на Администратора.
 2. Личните данни на Потребителите ще бъдат предоставени на други субекти с цел централизиране на данните или за логистика, както и в случаите, когато това налагат съответните законови разпоредби или сливания, или обединявания, засягащи Администратора.

§6
Заключителни разпоредби

 1. Администраторът си запазва правото да изпраща на Потребителите непоискани съобщения. Към тях се причислява информацията, пряко свързана с функционирането на Уебсайта (напр. промени във функционирането) или писма с некомерсиално съдържание (напр. пожелания, системни съобщения). Всеки от Потребителите има право да отбележи, че не дава съгласието си за получаване на този вид информация, като кликне върху линка, подаден под съобщението.
 2. Уебсайтът може да съдържа линкове (напр. под формата на логотипове на трети страни), които при кликване ще пренасочат лицето, разглеждащо Уебсайта, към външни интернет сайтове. Фактът, че са използвани този вид препратки, не може да се отъждествява с каквито и да било връзки между Администратора и субекта, на когото принадлежи външният интернет сайт. Администраторът в никакъв случай не носи отговорност за ефектите на този вид пренасочване, нито има влияние върху съдържанието, включено във външните сайтове. Администраторът не носи отговорност за съдържанието на политиките на поверителност и безопасност, действащи в тези сайтове, нито за използваните по време на преглеждането им „бисквитки“. Приканваме лицата, използващи този вид препратки да се запознаят със съдържанието на съответните документи, действащи в тези сайтове.
 3. Администраторът си запазва правото да въвежда промени или допълнения към настоящата Политика на поверителност. Промените ще се извършват чрез публикуване на новото съдържание в Политиката на поверителност или в Регламента на Уебсайта. Промените влизат в сила от момента на тяхното въвеждане.
 4. Условие за ползване на Уебсайта е приемането на настоящата Политика на поверителност.