Ochrana osobních údajů

Tato politika Ochrany osobních údajů stanovuje pravidla shromažďování, zpracování a ochrany údajů předaných Uživateli v souvislosti s využíváním Internetových stránek, které jsou založené zároveň na využívání cookies souborů na počítači Uživatele, jak i na shromažďování a zpracování údajů o Uživatelích pro statistické účely, a také ostatních způsobech zpracování dat, zejména shromažďování, zachycování, přechovávání, zpracování, měnění, zpřístupnění a jiném využití údajů. Všechny pojmy použité v tomto dokumentu mají význam, který je jim připsán v Podmínkách Servisu Cryptoeddu.com umístěných na Internetových stránkách.

§1
Správce osobních údajů

 1. Správce – společnost Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, shromažďuje osobní údaje za účelem umožnění Uživatelům využívání Internetových stránek.
 2. Osobní údaje Uživatelů podléhají zvláštní ochraně a jsou využívány pouze v takovém rozsahu, v jakém byl vyjádřený souhlas. Databáze osobních údajů je vedená Správcem v souladu s právními předpisy příslušnými sídlu Správce a v souladu se zásadami společenského soužití.
 3. Úkoly Správce:
  • dohlížení na bezpečnost zpřístupněných Správci Uživateli osobních údajů, zejména před přístupem k nim neoprávněných osob;
  • zajištění zaregistrovaným Uživatelům realizace jejich oprávnění, zejména práva nahlížet do vlastních osobních údajů, práva požádání o aktualizace a odstranění osobních údajů.

§2
Osobní údaje a jiné informace zpřístupněné Uživateli

 1. Uživatelé uvádějí svoje osobní údaje na zásadě dobrovolnosti, ale nutné k využívání Internetových stránek, jejich neuvedení využívání Internetových stránek znemožňuje.
 2. Veškeré shromážděné osobní údaje jsou určené pro použití Správce.
 3. Během používání Internetových stránek, servery automaticky shromažďují informace posílané prohlížečem a obsažené v systémových logách. Tyto informace mohou obsahovat různé údaje, např. e-mailovou adresu, IP adresu, typ prohlížeče, internetové stránky navštívené přímo před využitím Internetových stránek, vstupní čas na Internetové stránky a jiné statistické údaje. Správce je využívá za účelem zajištění co možná nejvyšší kvality poskytovaných služeb, a také pro technické a statistické účely.
 4. Shromažďované údaje slouží k identifikaci Uživatelů za účelem realizace Objednávek, včetně dodávání Vzdělávacích balíčků a Dárků ke Vzdělávacím balíčkům, včetně zpracování online nebo offline vyúčtování, zejména údajů o kreditní nebo debetní kartě nebo jiných finančních údajů nezbytných ke zpracování provedené Uživatelem platby (zpracování plateb a realizace Objednávek) a pozdějšího kontaktu s Uživateli, a také za účelem rozvoje Internetových stránek a poprodejní činnosti. Tyto údaje obsahují mimo jiné takové informace, jako: jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, e-mailovou adresu, název Uživatele (login), individuální přístupové heslo, historii transakcí a veškeré osobní údaje zpřístupněné samotnými Uživateli.
 5. Správce může shromažďovat informace týkající se technických údajů, zejména URL adresy, typu zařízení sloužících pro využívání Uživateli Internetových stránek, ID zařízení, typu síťového spojení a název poskytovatele.
 6. V souvislosti s charakterem jednotlivých Produktů a Dárků, může být Uživatel požádaný o poskytnutí doplňujících osobních údajů. Rozsah doplňujících údajů bude uvedený vhodným způsobem v Podmínkách Servisu Cryptoeddu.com.

§3
Zpracování osobních údajů

 1. Správce shromažďuje, využívá, zpřístupňuje a zpracovává osobní údaje Uživatelů za účelem realizace Objednávek, včetně dodávání Vzdělávacích balíčků a Dárků, marketingu svých služeb, jak rovněž služeb třetích subjektů, a za účelem zasílání Uživatelům newsletterů a jiných propagačních a reklamních materiálů. Uživatel si může kdykoliv vyhradit, že nedává souhlas k zasílání obchodních informací - kliknutím na odkaz umístěný dole ve zprávě.
 2. Každý Uživatel má oprávnění vyplývající s příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Za účelem nahlížení do svých osobních údajů, jejich aktualizace nebo odstranění musí Uživatel kontaktovat zákaznický servis prostřednictvím e-mailové adresy: contact@cryptoeddu.com.
 3. Internetové stránky mohou mimo jiné využívat systém Google Analytics (a podobné systémy), čili služby analýzy sledovanosti internetových stránek a aplikace zpřístupněné Google, Inc. („Google“) nebo jinými subjekty. Google Analytics používá „cookies“. Google může předávat identifikované informace třetím osobám pouze, pokud to bude zavázané provést na základě právních předpisů.
 4. Správce používá „cookies“ soubory za účelem ukládání informací o preferencích Uživatelů. Jsou to textové soubory zapisované na zařízeních Uživatelů identifikující je způsobem potřebným k umožnění některých operací. Tyto soubory přechovávají: osobní nastavení Uživatele a návrhy automatického vyplňování kolonek formulářů, které jsou využívané mimo jiné k zapamatování údajů nezbytných k přihlášení Uživatele. Zejména jsou užívány dvě kategorie cookies:
  • Action Cookies – soubory ukládány za účelem registrace aktivity Uživatelů během používání Internetových stránek. Tyto soubory dodávají statistické údaje, na základě kterých lze optimalizovat funkčnost Internetových stránek. Podmínkou fungování cookies je jejich akceptace Uživatelem skrze správné nastavení v internetovém prohlížeči.
  • Session Cookies – používané na stránkách s možností přihlášení - soubory jsou ukládány za účelem určení statusu přihlášení Uživatele. Slouží k tomu, aby Uživatelé měli přístup na stránky viditelné výhradně pro Uživatele využívající Internetové stránky. Session cookies jsou přiřazovány v procesu přihlášení Uživatele a odstraňovány při odhlášení, tj. kliknutím na tlačítko „Odhlásit”.
 5. Každý Uživatel může kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním a ukládáním jeho údajů skrze kontakt se zákaznickým servisem prostřednictvím e-mailové adresy: contact@cryptoeddu.com.
 6. Zabraňování všem formám krádeže identity, získávání informací a nelegálním praktikám pod názvem „phishing” je jednou z nejvyšších priorit Správce. Za tímto účelem veškeré údaje poskytnuté ze strany Uživatelů, zejména takové údaje, jako je číslo kreditní karty nebo údaje poskytnuté na Internetových stránkách, které nabízejí možnost přihlásit se pomoc přihlašovacího jména a hesla pro přístup k účtu Uživatele se shromažďují se zachováním zásad zabezpečení dat.

§4
Obsahy a zprávy Uživatelů

 1. Správce ukládá na svých serverech, které zajišťují jejich plnou bezpečnost: údaje zasílané Uživateli, zejména zprávy zasílané Uživatelem ve všech odvětvích Internetových stránek a informace týkající se finančních transakcí Zakoupení Vzdělávacích balíčků.

§5
Svěření nebo zpřístupnění osobních údajů Uživatelů jiným subjektům

 1. Uživatel dává souhlas na předání svých osobních údajů Správcem za účely uvedenými v § 3 bod 1 výše dceřiným a přidruženým subjektům se Správcem, a také obchodním partnerům a poskytovatelům Správce.
 2. Osobní údaje Uživatelů budou předávány jiným subjektům za účely centralizace údajů nebo logistickými účely a pokud to vyžadují příslušné právní předpisy nebo akvizice či fúze týkajících se Správce.

§6
Závěrečná ustanovení

 1. Správce si vyhrazuje právo zasílání Uživatelům neobjednaných zpráv. K tomu se řadí informace týkající se přímo fungování Internetových stránek (např. změny ve fungování), nebo nekomerční dopisy (např. přání, hlášení systému). Každý z Uživatelů má právo si vyhradit, že nedává souhlas na doručování tohoto druhu informací, a to kliknutím na odkaz uvedený pod zprávou.
 2. Internetové stránky mohou obsahovat odkazy (např. formou logotypů třetích subjektů), které v případě kliknutí přesměrují osobu prohlížející si Internetové stránky na vnější internetové stránky. Skutečnost používání tohoto druhu odkazů nemůže být ztotožňována s jakýmikoliv druhy spojení mezi Správcem a subjektem, kterému vnější internetové stránka patří. Správce v žádném případě nenese zodpovědnost za následky tohoto druhy přesměrování ani nemá vliv na obsahy, jež jsou obsaženy na vnějších stránkách. Správce nenese odpovědnost za obsah ochrany osobních údajů a bezpečnosti závazných na těchto stránkách, ani za používané během jejich prohlížení cookies. Zveme osoby, které používají tento druh odkazů k seznámení se s obsahem příslušných dokumentů závazných na těchto stránkách.
 3. Správce si vyhrazuje právo zavádění změn nebo doplnění k stávající Ochraně osobních údajů. Změny se provádí prostřednictvím umístění nového obsahu Politiky Ochrany osobních údajů nebo Podmínek na Internetových stránkách. Změny jsou závazné od momentu jejich zavedení.
 4. Podmínkou používání Internetových stránek je akceptace této Politiky Ochrany osobních údajů.