Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, polegającej zarówno na wykorzystaniu plików cookies na komputerze Użytkownika, jak i na gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych o Użytkownikach w celach statystycznych, a także pozostałych sposobach przetwarzania danych, w szczególności zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zmienianiu, udostępnianiu i innym wykorzystaniu danych. Wszystkie wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Cryptoeddu.com zamieszczonym na Stronie Internetowej.

§1
Administrator danych osobowych

 1. Administrator – spółka Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, zbiera dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Strony Internetowej.
 2. Dane osobowe Użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim została wyrażona zgoda. Baza danych osobowych prowadzona jest przez Administratora zgodnie z przepisami prawa właściwego dla siedziby Administratora oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 3. Zadania Administratora:
  • zuwanie nad bezpieczeństwem udostępnianych Administratorowi przez Użytkowników danych osobowych, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych;
  • zapewnienie zarejestrowanym Użytkownikom realizację ich uprawnień, w szczególności prawa do wglądu do własnych danych osobowych, prawa do żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych.

§2
Dane osobowe i inne informacje udostępniane przez Użytkowników

 1. Użytkownicy podają swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności jednak niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej, ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze Strony Internetowej.
 2. Wszelkie gromadzone dane osobowe są przeznaczone do wykorzystania przez Administratora.
 3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej, serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, np. adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed skorzystaniem ze Strony Internetowej, czas wejścia na Stronę Internetową oraz inne dane statystyczne. Administrator wykorzystuje je w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach technicznych i statystycznych.
 4. Zbierane dane służą do identyfikacji Użytkowników celem realizacji Zamówień, w tym dostarczania Pakietów Edukacyjnych i Gratisów do Pakietów Edukacyjnych, do procesowania rozliczeń online lub offline w szczególności dane karty kredytowej lub debetowej albo inne dane finansowe konieczne do przetworzenia płatności dokonanej przez Użytkownika (obsługa płatności i realizacja Zamówień) oraz późniejszego kontaktu z Użytkownikami, a także w celu rozwoju Strony Internetowej i działalności posprzedażowej. Dane te zawierają m.in. informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa Użytkownika (login), indywidulne hasło dostępu, historia transakcji oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Użytkowników.
 5. Administrator może gromadzić informacje dotyczące danych technicznych w szczególności adres URL, typ urządzeń służących do korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkowników, ID urządzeń, typ połączenia sieciowego i nazwę usługodawcy.
 6. W związku z charakterem poszczególnych Produktów i Gratisów, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie odpowiednio w Regulaminie Serwisu Cryptoeddu.com.

§3
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji Zamówień, w tym dostarczania Pakietów Edukacyjnych i Gratisów, marketingu swoich usług jak również świadczeń podmiotów trzecich, oraz w celu przesyłania Użytkownikom newsletterów oraz innych materiałów promocyjnych i reklamowych. Użytkownik w każdym czasie może zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych - poprzez kliknięcie w link umieszczony w dole wiadomości.
 2. Każdy Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z właściwej ustawy o ochronie danych osobowych. W celu wglądu do swoich danych osobowych, aktualizacji lub ich usunięcia Użytkownik powinien skontaktować się z działem obsługi klienta za pośrednictwem adresu e-mail: contact@cryptoeddu.com.
 3. Strona Internetowa może korzystać m. in. z systemu Google Analytics (oraz podobnych systemów), czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych i aplikacji udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”) lub inne podmioty. Google Analytics używa “cookies”. Google może przekazywać zidentyfikowane informacje osobom trzecim jedynie, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator używa plików „cookies” do przechowywania informacji na temat preferencji Użytkowników. Są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniach Użytkowników identyfikujące ich w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki te przechowują: osobiste ustawienia Użytkownika oraz propozycję automatycznego wypełniania pól formularzy, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. W szczególności stosowane są dwie kategorie cookies:
  • Action Cookies – pliki zapisywane w celu rejestrowania aktywności Użytkowników w trakcie korzystania przez nich ze Strony Internetowej. Pliki te dostarczają dane statystyczne, na podstawie których można optymalizować funkcjonalność Strony Internetowej. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Użytkownika poprzez stosowne ustawienie w przeglądarce internetowej.
  • Session Cookies – stosowane na stronach z opcją logowania - pliki zapisywane w celu określenia statusu zalogowania Użytkownika. Służą one do tego, aby Użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej. Session cookies są przypisywane w procesie logowania Użytkownika oraz usuwane przy wylogowaniu, tj. przy kliknięciu przycisku “Wyloguj”.
 5. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie i przechowanie jego danych poprzez kontakt z biurem obsługi klienta za pośrednictwem adresu e-mail: contact@cryptoeddu.com.
 6. Przeciwdziałanie wszelkim formom kradzieży tożsamości, wyłudzania informacji oraz nielegalnym praktykom określane mianem “phishing” jest jednym z najwyższych priorytetów Administratora. W tym celu wszelkie przekazywane przez Użytkowników dane, w szczególności dane takie jak numer karty kredytowej, czy dane podawane na Stronie Internetowej oferujących możliwość logowania takie jak login oraz hasło dostępu do konta Użytkownika, gromadzone są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych.

§4
Treści i wiadomości Użytkowników

 1. Administrator przechowuje na należących do niego serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo: dane przesyłane przez Użytkowników w szczególności wiadomości przesyłane przez Użytkownika we wszelkich działach Strony Internetowej oraz informacje dotyczące transakcji finansowych za Zakup Pakietów Edukacyjnych.

§5
Powierzanie lub udostępnianie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach wskazanych w § 3 pkt 1 powyżej podmiotom zależnym i zrzeszonym z Administratorem, a także partnerom biznesowym oraz usługodawcom Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane innym podmiotom w celach centralizacji danych lub logistycznych oraz w sytuacji gdy wymagają tego odpowiednie przepisy prawa lub przejęć lub fuzji dotyczących Administratora.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezamówionych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Strony Internetowej (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji, poprzez kliknięcie w link podany pod wiadomością.
 2. Strona Internetowa może zawierać linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie kliknięcia przekierowują osobę przeglądającą Stronę Internetową na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy Administratorem, a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies. Zachęcamy osoby korzystające z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności lub Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
 4. Warunkiem korzystania ze Strony Internetowej jest akceptacja niniejszej Polityki Prywatności.