Ochrana osobných údajov

Táto politika Ochrany osobných údajov vymedzuje pravidlá zhromažďovania, spracúvania a ochrany údajov sprístupnených Používateľmi v súvislosti s využívaním Internetových stránok, čo je založené zároveň na využívaní cookies súborov na počítači Používateľa, ako aj na zhromažďovaní a spracúvaní údajov o Používateľoch pre štatistické účely, a tiež ostatných spôsoboch spracovania dát, najmä zhromažďovania, zachytávania, prechovávania, spracovania, menenia, sprístupnenia a inom využití údajov. Všetky pojmy používané v tomto dokumente majú význam, ktorý je im pripísaný v Podmienkach Servisu Cryptoeddu.com umiestnených na Internetových stránkach.

§1
Správca osobných údajov

 1. Správca – spoločnosť Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City, zhromažďuje osobné údaje za účelom umožnenia Užívateľom využívať Internetové stránky.
 2. Osobné údaje Užívateľov podliehajú osobitnej ochrane a sú využívané len v takom rozsahu, v akom bol vyjadrený súhlas. Databáza osobných údajov je vedená Správcom v súlade s právnymi predpismi príslušnými pre sídlo Správcu a v súlade so zásadami spoločenského spolužitia.
 3. Úlohy Správcu:
  • dohliadanie na bezpečnosť osobných údajov sprístupnených Správcovi Užívateľmi, najmä pred prístupom k nim neoprávnených osôb;
  • zaistenie zaregistrovaným Užívateľom realizácie ich oprávnení, najmä práva na prístup k vlastným osobným údajom, práva žiadať o aktualizáciu a odstránenie osobných údajov.

§2
Osobné údaje a iné informácie sprístupnené Užívateľmi

 1. Užívatelia poskytujú svoje osobné údaje na zásade dobrovoľnosti, ale nutné k využívaniu Internetových stránok, ich neuvedenie využívanie Internetových stránok znemožňuje.
 2. Všetky zhromaždené osobné údaje sú určené pre použitie Správcu.
 3. Počas používania Internetových stránok, servery automaticky zhromažďujú informácie posielané prehliadačom a obsiahnuté v systémových logoch. Tieto informácie môžu obsahovať rôzne údaje, napr. e-mailovú adresu, IP adresu, typ prehliadača, internetové stránky navštívené priamo pred využitím Internetových stránok, čas vstupu na Internetové stránky a iné štatistické údaje. Správca ich využíva na zabezpečenie čo možno najvyššej kvality poskytovaných služieb, a tiež pre technické a štatistické účely.
 4. Zbierané údaje slúžia na identifikáciu Používateľov za účelom realizácie Objednávok, vrátane dodávania Vzdelávacích balíčkov a Darčekov k Vzdelávacím balíčkom, spracovávania online alebo offline vyúčtovania, najmä údaje o kreditnej alebo debetnej karte, alebo iné finančné údaje potrebné na spracovanie vykonanej Používateľom platby (spracovanie platieb a realizácia Objednávok) a neskoršieho kontaktu s Používateľmi, a tiež za účelom rozvoja Internetových stránok a servisu po predaji. Tieto údaje obsahujú okrem iného informácie ako sú: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov Používateľa (login), individuálne prístupové heslo, história transakcií a všetky osobné údaje sprístupnené samotnými Používateľmi.
 5. Správca môže zhromažďovať informácie týkajúce sa technických údajov, najmä URL adresy, typ zariadení slúžiacich pre využívanie Užívateľmi Internetových stránok, ID zariadení, typ sieťového spojenia a názov poskytovateľa.
 6. V súvislosti s charakterom jednotlivých Produktov a Darčekov, môže byť Používateľ požiadaný o poskytnutie doplňujúcich osobných údajov. Rozsah doplňujúcich údajov bude uvedený vhodným spôsobom v Podmienkach Servisu Cryptoeddu.com.

§3
Spracúvanie osobných údajov

 1. Správca zhromažďuje, využíva, sprístupňuje a spracováva osobné údaje Používateľov za účelom realizácie Objednávok, vrátane dodania Vzdelávacích Balíčkov a Darčekov, marketingu svojich služieb, ako aj služieb tretích subjektov, a za účelom zasielania Užívateľom newsletterov a iných propagačných a reklamných materiálov. Užívateľ si môže kedykoľvek vyhradiť, že nedáva súhlas k zasielaniu obchodných informácií - kliknutím na odkaz umiestnený dole v správe.
 2. Každý Používateľ má oprávnenia vyplývajúce z príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Za účelom nahliadnutia do svojich osobných údajov, ich aktualizácie alebo odstránenia Používateľ musí kontaktovať zákaznícky servis prostredníctvom e-mailovej adresy: contact@cryptoeddu.com.
 3. Internetové stránky môžu okrem iného využívať systém Google Analytics (a podobné systémy), čiže služby analýzy sledovanosti internetových stránok a aplikácie sprístupnené Google, Inc. („Google“) alebo inými subjektmi. Google Analytics používa „cookies“. Google môže odovzdávať identifikované informácie tretím osobám iba, ak to bude zaviazané urobiť na základe právnych predpisov.
 4. Správca používa súbory „cookies“ s cieľom ukladania informácií o preferenciách Používateľov. Ide o textové súbory zapisované na zariadeniach Používateľov identifikujúce ich spôsobom nezbytným na umožnenie niektorých operácií. Tieto súbory prechovávajú: osobné nastavenia Používateľa a návrhy automatického dopĺňania polí formulárov, ktoré sú využívané okrem iného na zapamätanie údajov potrebných na prihlásenie Používateľa. Najmä sú užívané dve kategórie cookies:
  • Action Cookies – súbory ukladané cieľom registrácie aktivity Užívateľov počas používania Internetových stránok. Tieto súbory dodávajú štatistické údaje, na základe ktorých možno optimalizovať funkčnosť Internetových stránok. Podmienkou fungovania cookies je ich akceptácia Užívateľom cez vhodné nastavenie v internetovom prehliadači.
  • Session Cookies – používané na stránkach s možnosťou prihlásenia - súbory sú ukladané za účelom určenia štatútu prihlásenia Používateľa. Slúžia na to, aby Používatelia mali prístup na stránky viditeľné výhradne pre Používateľov využívajúcich Internetové stránky. Session cookies sú priraďované v procese prihlásenia Používateľa a odstraňované pri odhlásení, tj. kliknutí na tlačidlo „Odhlásiť“.
 5. Každý Užívateľ môže kedykoľvek vziať späť súhlas so spracovaním a ukladaním jeho údajov cez kontakt so zákazníckym servisom prostredníctvom e-mailovej adresy: contact@cryptoeddu.com.
 6. Zabraňovanie všetkým formám krádeže identity, získavania údajov a nelegálnym praktikám pod názvom „phishing“ je jednou z najvyšších priorít Správcu. Za týmto účelom všetky poskytnuté zo strany Používateľov údaje, najmä také údaje, ako je číslo kreditnej karty alebo údaje poskytnuté na Internetových stránkach, ktoré ponúkajú možnosť prihlásiť sa k účtu Používateľa prihlasovacím menom a heslom sa zhromažďujú so zachovaním zásad bezpečnosti dát.

§4
Obsah a správy Užívateľov

 1. Správca ukladá na svojich serveroch, ktoré zaisťujú ich plnú bezpečnosť: údaje zasielané Používateľmi, najmä správy zasielané Používateľom vo všetkých odvetviach Internetových stránok a informácie týkajúce sa finančných transakcií Zakúpenia Vzdelávacích balíčkov.

§5
Zverenie alebo sprístupnenie osobných údajov Užívateľov iným subjektom

 1. Užívateľ dáva súhlas na odovzdanie Správcom svojich osobných údajov na účely uvedené v § 3 bod 1 vyššie dcérskym a pridruženým subjektom so Správcom, a taktiež obchodným partnerom a poskytovateľom Správcu.
 2. Osobné údaje Používateľov budú odovzdávané ďalším subjektom za účelmi centralizácie údajov alebo logistickými účelmi a ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo akvizície či fúzie týkajúce sa Správcu.

§6
Záverečné ustanovenia

 1. Správca si vyhradzuje právo zasielať Užívateľom neobjednané správy. Patria sem informácie týkajúce sa priamo fungovania Internetových stránok (napr. zmeny vo fungovaní), alebo tiež nekomerčné listy (napr. priania, systémové hlásenia). Každý z Užívateľov má právo si vyhradiť, že nedáva súhlas na doručovanie tohto druhu informácií, a to kliknutím na odkaz uvedený pod správou.
 2. Internetové stránky môžu obsahovať odkazy (napr. vo forme logotypov tretích subjektov), ​​ktoré v prípade kliknutia presmerujú osobu prezerajúcu si Internetové stránky na vonkajšie internetové stránky. Skutočnosť používania tohto druhu odkazov nemôže byť stotožňovaná s akýmikoľvek druhmi spojenia medzi Správcom a subjektom, ktorému vonkajšie internetové stránky patria. Správca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za následky tohto druhy presmerovania ani nemá vplyv na obsah, ktorý sa nachádza na vonkajších stránkach. Správca nenesie zodpovednosť za obsah ochrany osobných údajov a bezpečnosti záväzných na týchto stránkach, ani za používané počas ich prezerania cookies. Pozývame osoby, ktoré používajú tento druh odkazov, aby sa zoznámili s obsahom príslušných dokumentov záväzných na týchto stránkach.
 3. Správca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny alebo doplňovať existujúcu Ochranu osobných údajov. Zmeny sú vykonávané umiestnením nového obsahu Politiky Ochrany osobných údajov alebo Podmienok na Internetových stránkach. Zmeny sú záväzné od momentu ich zavedenia.
 4. Podmienkou používania Internetových stránok je akceptácia tejto Politiky Ochrany osobných údajov.