Регламент на платформата Cryptoeddu.com

Настоящият Регламент на уебсайта cryptoeddu.com определят правата и задълженията на страните, произтичащи от използването на настоящия интернет сайт, включително отнасящи се за информацията, публикувана в този уебсайт, по-специално реализация на Образователните пакети, закупени от Продавача и Безплатните подаръци-Гратис към Образователните пакети. Потребителят трябва внимателно да прочете настоящия Регламент. Ако имате някакви въпроси относно настоящия Регламент, Ви молим да се свържете с нас.

1. Дефиниции.

В настоящият Регламент на уебсайта cryptoeddu.com използваме различно формулирани термини. Ще ги разпознаете по това, че започват с главна буква. Използваните в настоящия Регламент термини имат следното значение:

 1. Продавач/Администратор – дружество „Crypto Education“, Регистрационен № 165054, адрес: New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City; собственик и администратор на Уебсайта, отговорен за изправното му функциониране, администратор на личните данни на Потребителите съгласно Политиката на поверителност, предлагащ покупка на Образователни пакети и Образователни пакети с Безплатни подаръци-Гратис директно или посредством Бизнес партньори,
 2. Интернет сайт/Уебсайт – настоящият сайт www.crytopeddu.com, който предлага реализиране на Образователни пакети, закупени от уебсайтовете на Продавача или посредством Бизнес партньорите на Продавача, и осребряването на Безплатните подаръци–Гратис, получени към Образователните пакети.
 3. Съдържание – информацията и материалите, които Администраторът и/или Потребителят публикуват посредством Интернет сайта и/или изтеглят от Интернет страницата;
 4. Микросайт – помощен, допълващ Уебсайта сайт, в това число мобилни приложения, услуги за електронна комуникация, социални мрежи, както и всякакви индивидуални сайтове, уебсайтове на бизнес партньори или продавачи, или други сайтове, специфични за дадената област, които съдържат линкове или препратки към настоящия Регламент или към Уебсайта;
 5. Поръчка – оферта за покупка на Образователен пакет, подадена от Потребителя към Продавача, в това число посредством един от Бизнес партньорите на Продавача;
 6. Оператор на платежни услуги – Продуктите може да се обработва от трети лица, предоставящи услуги за обработка на данни и плащания, фактуриране на дължимото, съгласуване на баланса по сметката и отчитане.
 7. Платформа – платформата на Продавача, поместена на адрес: thebestvouchers.com, посредством която Купувачът може да извършва покупка на продуктите на Продавача. Платформата служи също за управление на Акаунта на Потребителя и за генериране и обслужване на Кодовете за достъп към Образователните пакети и Безплатните подаръци-Гратис. След регистриране в Платформата посредством Кода за достъп, Потребителят получава интерактивен линк, който го прехвърля към Уебсайта cryptoeddu.com, където може да изпълни Образователния пакет, а за Образователни пакети с Безплатните подаръци-Гратис също и Безплатния подарък-Гратис;
 8. Акаунт – виртуални записи в Платформата, които позволяват идентифицирането, проследяването и управлението на баланса по сметката (салдото) на потребителя (сумата на закупените Продукти от Потребителя).
 9. Политика на поверителност – съвкупност от правила относно обработката на личните данни и защитата на личността, които се прилагат спрямо Потребителите на Интернет сайта, представени подробно в раздел „Политика на поверителност“ в Интернет сайта;
 10. Покупка – покупката на Образователен пакет става след подаване на Поръчка от Потребителя в интернет сайта на Продавача или в интернет сайта на Бизнес партньора на Продавача. Подаването на Поръчка е равносилно на приемане на Регламента и Политиката на поверителност на Продавача. Покупката се извършва в момента, в който се получи потвърждение за приемането на Поръчката от Продавача. Потвърждение за приемането на Поръчката се изпраща на клиента всеки път по електронен път на имейл адреса, подаден при заявка на Поръчката. Интернет сайтът не може да се използва за закупуване на каквито и да било физически стоки и/или услуги и нищо, което е поместено в Интернет сайта, не трябва да се възприема като оферта за такава продажба;
 11. Регламент на уебсайта cryptoeddu.com – настоящият Регламент като цяло;
 12. Потребител/Купувач – всяко физическо лице, което е навършило 18 години и притежава пълна правоспособност, има достъп до или използва Интернет сайта, включително всяко лице, което е направило Покупка;
 13. Код за достъп – уникален низ от буквено-цифрови знаци, който се предоставя на Купувача от Продавача и който съгласно правилата, определени в Регламента и регламента на Платформата, предоставя достъп на Купувача до Образователния пакет, закупен от Продавача, и ползването му, а в случай на Образователни пакети с Безплатни подаръци-Гратис, му дава право за получаване и използване на Безплатния подарък-Гратис. Кодът за достъп е валиден за период от 6 месеца от датата на получаването му. Срок на валидност на Кода за достъп означава времето, през което този код трябва да бъде активиран, а Образователният пакет получен и използван. Горепосочените разпоредби се прилагат също и спрямо Безплатния подарък-Гратис. След изтичане на този период използването на Кода за достъп и получаването, както и ползването на Образователния пакет не е възможно. Горепосочените разпоредби се прилагат също и спрямо Безплатния подарък-Гратис към Образователния пакет. Удължаването на срока на валидност на Кода за достъп след изтичане на горепосочените 6 месеца, е възможно само в рамките на промоционални кампании, провеждани от Продавача, и може да се осъществи единствено въз основа на решение на Продавача. Подобна промоционална кампания може да бъде насочена само към избрани клиенти и да е обвързана с вида на закупения Образователен пакет. Продавачът всеки път информира клиента за условията, при които може да се възползва от такава промоционална кампания.
 14. Безплатни подаръци–Гратис – допълнителен продукт или услуга, определен/а в момента на извършване на покупката на Образователния пакет, който Купувачът на Образователния пакет получава като подарък. Посоченият предмет или услуга се добавя безплатно към закупения Образователен пакет, без значение от стойността на Образователния пакет, а Купувачът получава достъп до него и възможност за ползване посредством Кода за достъп, получен от Продавача. Безплатният подарък-Гратис към Образователния пакет не представлява търговска стойност или представлява нищожна търговска стойност и не може да бъде закупен отделно. Видът на предоставения на даден Купувач Безплатен подарък-Гратис е обвързан с текущата промоционална оферта на Продавача и представлява изключително решение на Продавача. Продавачът може по всяко време да прекрати да предоставя Безплатни подаръци-Гратис към Образователните пакети или да промени вида на текущо предоставяните Безплатни подаръци-Гратис. Никоя от представената в Уебсайта информация не може да бъде възприета като оферта за покупка на Безплатен подарък-Гратис към Образователния пакет. Всеки път, когато Купувачът заплаща за покупката на Образователния пакет и получава определен предмет или услуга под формата на Безплатен подарък-Гратис, заплатената сума винаги е плащане за Образователния пакет, а Безплатният подарък-Гратис се получава като безплатен подарък.
 15. Бизнес партньор – субект, участващ в партньорската програма на Продавача, на когото Продавачът е възложил оперативните маркетингови дейности и/или посредник при Продажбата на продуктите, предлагани от Продавача.
 16. Продукт/Образователен пакет – онлайн обучение (Уебинар) и други образователни материали, на тема и с обем /количество екземпляри, в зависимост от избрания вид пакет. Уебинар означава вид онлайн семинар, воден и осъществен посредством технологията „webcast“ (уебкаст), която позволява двупосочна комуникация между водещия срещата и участниците, с използване на виртуални инструменти. Достъпът и ползването на Продукта става посредством Код за достъп, предоставен на Купувача от Продавача.
 17. Стойност на Продукта – цената, заплатена от Потребителя за Образователния пакет, всеки път тя включва разходите за доставка на Кода за достъп до Потребителя.
 18. Други Разходи – таксата, заплатена от Купувача за обслужване и подготвяне на Поръчката, начислена върху цената на Поръчката, чийто размер зависи от вида на Поръчката, и крайна стойност на която Купувачът вижда в обобщението на Поръчката. Купувачът има възможност да се запознае с текущите разходи преди да направи Поръчката.
 19. Формуляр – формулярът, публикуван в сайта https://cryptoeddu.com/form, който трябва да се попълни, за да се активира достъпът до Образователния пакет и/или Безплатния подарък-Гратис, за да се получи/използва горепосоченото. За правилно попълване на формуляра за получаване/използване на Безплатния подарък-Гратис може да е необходимо прилагане на съответните Документи.
 20. Документи – посочените в настоящия Регламент сканирани документи или лични данни, които трябва да бъдат приложени или предоставени във Формуляра, предоставянето на които е необходимо за получаване на Безплатния подарък-Гратис. Предоставянето на горепосочените лични данни и/или предоставянето на сканираните документи е свързано всеки път с необходимостта от спазване на основните международни процедури за сигурност - по-специално процедурите KYC (know your customer) и AML (anti-money laundering).
 21. Електронен портфейл – или „e-wallet“, е място за съхранение на криптовалута (лични ключове). С негова помощ можете да извършвате транзакции за изпращане и получаване на криптовалута. Това е низ от цифри и букви, посредством които е криптирана криптовалутата. Портфейлът може да се създаде в свободно избрана борса за криптовалута.

2. Общи условия за ползване на Уебсайта.

 1. Уебсайтът предоставя достъп до закупените Образователни пакети и/или получаването на Безплатни подаръци-Гратис. Достъпът до гореспоменатите Образователни пакети и/или получаването на Безплатни подаръци-Гратис е възможно единствено чрез използване на Код за достъп, който всеки Купувач, извършил Покупка, е получил.
 2. За да активирате достъпа до Образователния пакет и/или получите Безплатния подарък-Гратис, трябва да се регистрирате с данни за вход в Платформата, като използвате данните, изброени в получената с Кода за достъп карта или влезете директно в Уебсайта на cryptoeddu.com, използвайки имейл адреса, посочен при подаване на поръчката (вход) и Кода за достъп (парола), след което да попълните намиращия се в Уебсайта Формуляр (https://cryptoeddu.com/form). Получаването на достъп до Образователния пакет и/или получаването на Безплатния подарък-Гратис е възможно само в срока на валидност на получения Код за достъп.
 3. В случай, че желаете да активирате достъпа до Образователния пакет, трябва да попълните във Формуляра, публикуван в Уебсайта и специално предназначен за получаване на достъп до Образователния пакет, името и фамилията на Купувача и имейл адреса на Купувача. В случай, че желаете да получите Безплатния подарък-Гратис (единиците Криптовалута), е необходимо да попълните целия Формуляр, специално предназначен за получаване на Безплатния подарък-Гратис, в това число да подадете адреса на електронния портфейл, на който трябва да бъдат преведени единиците криптовалута, заедно с прикачване на посочените сканирани Документи и отбелязване на съответното поле за предоставяне на съгласие за изпращане на Формуляра за получаване на криптовалутата.
 4. Криптовалутата, посочена в т. 3 по-горе, означава всеки път определяне в момента на извършване на покупката на Образователния пакет (изброена в потвърждението на поръчката, изпратено от Продавача на Купувача) на количеството единици на дадена криптовалута, която Купувачът на Образователния пакет получава като подарък. Посоченото при заявка на Поръчката количество единици на дадена криптовалута се добавя безплатно към всеки закупен Образователен пакет, независимо от стойността на Образователния пакет. Единиците криптовалута винаги представляват Безплатен подарък-Гратис към Образователния пакет и не могат да бъдат закупени отделно.
 5. След получаването на Формуляра, попълнен от Купувача в Уебсайта и изпращането му на Продавача посредством Уебсайта, Продавачът в рамките на 48 часа от получаването на този Формуляр е длъжен да изпрати на Купувача по електронната поща потвърждение за получаването му. Потвърждението се изпраща всеки път на имейл адреса, подаден от Купувача при заявка на Поръчката.
 6. Потвърждението, посочено в т.7 по-горе съдържа:
  • за Образователния пакет – линк към сайта, където ще се проведе онлайн обучението (Уебинара) заедно с най-близките дати, на които такова обучение ще се проведе. Обученията се провеждат само на датите, определени от Продавача. Броят на местата за дадено обучение може да е ограничен.
  • за Криптовалута – информация за извършеното изплащане на единиците криптовалута на посочения адрес на електронния портфейл
 7. В случаите, когато Формулярът не е попълнен правилно (например съдържа прикачен файл под формата на нечетливо сканиран Документ), Купувачът ще получи от Продавача обратно съобщение с информация за липсващото или направените грешки във Формуляра, в срок от 48 часа след получаване на такъв Формуляр от Продавача.
 8. Ако Купувачът е попълнил Формуляра след изтичане на валидността на Кода за достъп, ще получи от Продавача в срок от 48 часа от получаването на такъв Формуляр обратно съобщение с информация за отказ на приемането на този Формуляр поради изтичане на срока на валидност на Кода за достъп, а следователно и поради липса на възможност за получаване и използване на Образователния пакет и/или Безплатния подарък-Гратис.
 9. Съобщението, посочено в т. 1 и 8 по-горе, се изпраща всеки път на имейл адреса, подаден от Купувача при заявка на Поръчката.
 10. Предаването на Криптовалутата на адреса на частния електронен портфейл на Клиента (e-wallet) става в срок от 7 дни от датата, на която Продавачът изпрати потвърждението за получения правилно попълнен Формуляр.
 11. Електронен портфейл (e-wallet):
  • За да получи Криптовалутата, Купувачът е длъжен да посочи адреса на своя електронен портфейл, на който трябва да се прехвърли Криптовалутата,
  • Купувачът всеки път, попълвайки Формуляра, за да получи Криптовалутата и посочвайки адреса на своя електронен портфейл, декларира, че е собственик на този портфейл, влязъл е законно във владеенето му, а самият портфейл никога не е използван за извършване на неразрешени транзакции.

3. Документи.

 1. За получаване на Криптовалутата, Купувачът е длъжен да предостави на Продавача необходимите Документи, като ги приложи към Формуляра. Купувачът всеки път бива информиран от Продавача или Бизнес партньора на Продавача при подаване на Поръчката, преди получаването и заплащането ѝ за правото на Продавача да изисква от Купувача допълнителни Документи, при получаването на Безплатния подарък-Гратис.
 2. Документ, потвърждаващ самоличността:
  • сканирана лична карта на Купувача или
  • шофьорска книжка на Купувача, или
  • паспорт на Купувача
 3. Купувачът е длъжен да предостави на Продавача сканиран актуален документ, потвърждаващ самоличността му, заедно със снимка и видими четири краища на документа. Сканираният документ не може да има видими наранявания или зацапвания. Сканираният документ трябва да обхваща и двете страни на документа.
 4. Документ, потвърждаващ адреса по местожителство:
  • ДДС фактура, издадена на името на Купувача (или но не единствено може да е ДДС фактура за вода, газ, ток, телевизия, интернет, телефон) или
  • Извлечение от банковата сметка на Купувача.
 5. Купувачът е длъжен да предостави на Продавача документ, потвърждаващ адреса по местожителство:
  • ако е ДДС фактура – да е с видими четири краища на този документ, издаден на името на Купувача, не по-късно от 3 месеца преди предоставянето на документа на Продавача,
  • ако е извлечение от банковата сметка – извлечение, от което се виждат най-малко 3 транзакции, адрес и лични данни, намиращи се в горната част на извлечението, а също и логото на банката, издадено не по-късно от 3 месеца преди предоставянето на документа на Продавача.

4. Отговорност.

 1. Администраторът на Уебсайта/Продавачът не носи отговорност за по-специални, косвени или вторични щети, възникнали по време на ползването на услугите, придобити чрез ползване на Кодовете за достъп, както и Безплатните подаръци-Гратис.
 2. Продавачът не носи отговорност за нарушаването на Регламента, ако изпълнението на определено задължение е станало невъзможно по независещи от него причини.
 3. Продавачът не гарантира, че Образователните пакети, получени чрез ползването на Кодовете за достъп, ще отговарят на изискванията на Купувачите, ако Купувачът не е уточнил тези си изисквания по достатъчно прецизен начин преди подаването на Поръчката. Продавачът определя съдържанието на отделните Образователни пакети, преди да потвърди приемането на Поръчката, но не гарантира, че ползите, които могат да бъдат извлечени от използването на отделните пакети, ще бъдат всеки път ефикасни, надеждни, точни и ще отговорят на очакванията на отделните Купувачи.
 4. Продавачът не дава никакви други гаранции по отношение на защитата на поверителността и сигурността, освен изрично посочените в Политиката на поверителност.
 5. Продавачът не гарантира, че Купувачът ще може да получи достъп или изгода от Уебсайта по всяко време и от всяка локализация.
 6. Никоя устна или писмена информация или съвет, даден от негов представител, не представлява гаранция.
 7. Купувачът може да притежава допълнителни потребителски права съгласно местното законодателство на Купувача, които настоящият Регламент не може да измени.

5. Обезщетение

 1. Приемайки настоящият Регламент, Купувачът се съгласява, в границите на разрешеното от местните закони, да пази и защитава Продавача/Администратора, неговите директори, служители и агенти от отговорност по всякакви искове, щети, задължения, загуби, вземания, разходи или дългове и разноски (в това число, без ограничение, по всякакви разумни такси, възникнали във връзка с каквито и да е искове или съдебни производства, образувани или застрашаващи Продавача/Администратора спрямо каквито и да е лица), произтичащи от ползването от Купувача на достъпа до Уебсайта; от нарушение на някоя от разпоредбите на настоящия Регламент, от нарушения на някое от правата на трети лица, в това число без ограничение на авторските права, правата за собственост или правата за защита на поверителността; както и каквито и да е искове, че съдържанието, предоставено от Купувача, нанася вреда на трети лица.
 2. Посочените по-горе задължения на Купувача остават в сила след като Купувачът спре да използва Уебсайта.

6. Защита на личните данни

 1. Администратор на личните данни, предоставени от потребителите на Уебсайта (Купувачите), е Продавачът.
 2. Администраторът на базата лични данни е длъжен да защитава личните данни съгласно закона, действащ за седалището на Продавача. Купувачът, подавайки при заявка на поръчката своите лични данни на Администратора на базата лични данни, дава съгласие за тяхната обработка от Администратора на базата лични данни за изпълнение на направената Поръчка, по-специално за получаване на Образователния пакет и/или Безплатния подарък-Гратис. Купувачът има по всяко време възможност да преглежда, коригира, актуализира и изтрива личните си данни.

7. Промяна на офертите и промоции

 1. Продавачът си запазва правото да променя цените на отделните Продукти, да изтегля някои от Продукти от офертата и да въвежда нови, да осъществява и променя правилата на промоционалните кампании, в това число предоставянето на Безплатни подаръци-Гратис.
 2. Правата, посочени в т. 1 по-горе, не оказват влияние върху Поръчките, подадени преди датата на влизане в сила на промяната на цените или условията на промоционалната кампания, което означава, че те ще бъдат изпълнени съгласно съществуващите към момента правила.

8. Рекламации

 1. Ако по мнение на Купувача услугите, предоставени въз основа на Регламента, не са извършени или са извършени в противоречие с разпоредбите на Регламента, той може да подаде рекламация на имейл адрес: contact@cryptoeddu.com.
 2. Получените от Продавача Рекламации ще бъдат разглеждани в срок от 14 дни от датата на получаването им на електронния адрес, посочен в т. 1. по-горе. В случай, че Рекламацията не съдържа информацията, необходимата за разглеждането ѝ, Продавачът ще поиска лицето, подало рекламацията, да я допълни в необходимия обем, а в този случай 14-дневният срок започва да тече от датата на внасяне на допълнената Рекламация.
 3. Рекламацията трябва да съдържа най-малко името и фамилията на Купувача, имейл адреса на Купувача, описание на обявените забележки и посочване на предложения за начин за разрешаване на Рекламацията.
 4. Отговорът на Рекламацията се изпраща на електронния адрес, подаден от Купувача в Поръчката. В по-специално обосновани случаи Продавачът може да изпрати отговор на друг, посочен от подаващия Рекламацията имейл адрес, който не е подаден с Поръчката, ако този адрес бъде потвърден от Купувача чрез един от първоначално предоставените канали за комуникация - т.е. имейл адрес или телефонен номер, посочени при подаване на Поръчката.
 5. При липса на възможност за идентификация на Потребителя, рекламацията няма да бъде разглеждана.
 6. Продавачът не носи отговорност за вреди, които не са произтекли по негова вина.
 7. Администраторът/Продавачът може да откаже да предостави Безплатен подарък-Гратис под формата на Криптовалута по всяко време, ако Продавачът установи, че Купувачът е попълнил Формуляра в нарушение на закона, по-специално, ако Купувачът незаконно си служи с личните данни на трети лица, посоченият от Купувача адрес на електронен портфейл не му принадлежи или при съмнение, че гореспоменатият портфейл е използван за извършване на неразрешени транзакции.
 8. Купувачът може да направи рекламация на Администратора/Продавача за функционирането на Уебсайта, неправилното изпълнение на услугите за достъп до Образователните пакети и/или Безплатния подарък-Гратис.
 9. Продавачът не носи отговорност за качеството на предоставените Безплатни подаръци-Гратис, за адаптиране на Безплатните подаръци-Гратис спрямо нуждите на Купувачите, нито за използването на Безплатните подаръци-Гратис нецелесъобразно или несъответстващо на предназначението им от Купувачите. Ако Купувачът не желае да получи Безплатен подарък-Гратис, може да информира за този факт Продавача или Бизнес партньора на Продавача, преди да получи потвърждение за приемането на Поръчката.

9. Отказ от договора

 1. Купувачът може да се откаже от Договора за покупка на Образователен пакет в рамките на 14 дни от датата на сключването му, получавайки 100% връщане на разходите.
 2. Купувачът може да се откаже от Договора, изпращайки имейл с информация за желанието си да се откаже от Договора на адреса на Бизнес партньора или на: contact@cryptoeddu.com.
 3. При отказ от договора, Купувачът е длъжен да върне Кода към Образователния пакет, както и получения Безплатен подарък-Гратис.

10. Заключителни разпоредби

 1. Администраторът на Уебсайта полага всички старания да гарантира правилното функциониране на Уебсайта.
 2. Администраторът на Уебсайта си запазва правото за цялостно или частично изключване на Уебсайта за неопределено време за модернизиране или ремонт.
 3. Администраторът на Уебсайта не носи отговорност за трудности при получаването на Образователните пакети и/или Безплатните подаръци-Гратис, предизвикани от случайни фактори, независещи от него (в това число фактори, зависещи от Купувача, трети лица или непреодолима сила).
 4. Продавачът си запазва правото да извършва промени в Регламента, без да посочва причина.
 5. За промените в Регламента и техния обхват, регистрирани в Уебсайта, Купувачите ще бъдат уведомени по електронен път (на посочения в Поръчката имейл адрес) или под формата на изскачащ прозорец след въвеждане на промените при първо влизане с данните за вход в Уебсайта. Промените ще бъдат въведени с цел приспособяване на Регламента спрямо действащите законови разпоредби.
 6. Ако някои от разпоредбите на настоящия Регламент бъдат признати за невалидни или неефективни, това не оказва влияние върху валидността и ефективността на останалите разпоредби на настоящия Регламент. Такава невалидна или неефективна разпоредба ще бъде заменена с валидна и ефективна разпоредба, която най-точно постига икономическия ефект, за който се е отнасяла невалидната или неефективна разпоредба.
 7. Купувачът е длъжен да се запознае с измененията в Регламента, ако ползва по някакъв начин Уебсайта.
 8. По въпроси, неуредени в настоящия Регламент, се прилагат съответните действащи законови разпоредби, действащи за седалището на Продавача. Спорните въпроси, ако Купувачът изрази такова желание, се решават по пътя на взаимното съгласие. В краен случай въпросът се разглежда от компетентния за седалището на Продавача съд.
 9. Използването на Уебсайта от Купувача е равнозначно на запознаване и приемане на условията на настоящия Регламент.