Pravilnik Servisa Cryptoeddu.com

Ovaj Pravilnik servisa cryptoeddu.com određuje prava i obaveze strana koji proizlaze iz korišćenja ove veb-stranice, uključujući i one koje se odnose na informacije objavljene na ovoj veb-stranici, posebno na korišćenje Edukativnih paketa kupljenih od Prodavca i Gratisa za Edukativne pakete. Korisnik treba da pažljivo pročita ovaj Pravilnik. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Pravilnikom, obratite nam se.

1. Definicije.

U ovom Pravilniku servisa cryptoeddu.com koristimo različite pojmove koji imaju određenu definiciju. Možete da ih prepoznate po velikom početnom slovu. Pojmovi korišćeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

 1. Prodavac/Administrator – društvo Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City; vlasnik i administrator Servisa odgovoran za njegovo pravilno funkcionisanje, koji upravlja ličnim podacima Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, koji nudi kupovinu Edukativnih paketa i Edukativnih paketa sa Gratisima direktno ili putem Poslovnih Partnera,
 2. Veb-stranica/Servis – veb-lokacija www.crytopeddu.com koja nudi korišćenje Edukativnih paketa kupljenih na veb-stranicama Prodavca ili posredstvom Poslovnih Partnera Prodavca, kao i korišćenje Gratisa primljenih uz Edukativne pakete.
 3. Sadržaj – informacije i materijali koje Administrator i/ili Korisnik mogu da objavljuju putem Veb-stranice i/ili da preuzmu sa Veb-stranice;
 4. Mikro veb-stranica – pomoćna stranica koja dopunjava Veb-stranicu, uključujući mobilne aplikacije, elektronske komunikacione usluge, društvene mreže, kao i sve pojedinačne stranice, veb-stranice poslovnih partnera ili Prodavca ili druge stranice specifične za određeno područje, koje sadrže veze na ovaj Pravilnik ili Veb-stranicu;
 5. Porudžbina – ponuda za kupovinu Edukativnog paketa koju je Korisnik poslao Prodavcu, takođe posredstvom jednog od Poslovnih Partnera Prodavca;
 6. Operater plaćanja – plaćanja za Proizvode mogu da se obrađuju od strane trećih strana koje nude usluge obrade podataka i plaćanja, fakturisanja plaćanja, usklađivanja salda i izvještavanja;
 7. Platforma – platforma Prodavca dostupna na adresi thebestvouchers.com, putem koje Kupac može da kupi proizvode Prodavca. Platforma se koristi i za upravljanje Nalogom Korisnika te za generisanje Pristupnih kodova za Edukativne pakete i Gratise te upravljanje njima. Nakon registracije na Platformi pomoću Pristupnog koda, Korisnik dobija interaktivnu poveznicu koja ga preusmjerava na Servis cryptoeddu.com, gdje može da koristi Edukativni paket, a u slučaju Edukativnih paketa sa Gratisom i sam Gratis;
 8. Nalog – virtuelni zapisi Platforme koji omogućavaju prepoznavanje, praćenje i upravljanje Korisnikovim bilansom (zbirom Proizvoda koje je Korisnik kupio).
 9. Politika privatnosti – skup pravila koja se odnose na obradu ličnih podataka i zaštitu privatnosti koja se primjenjuju na Korisnike Veb-stranice, detaljno predstavljen na Veb-stranici u kartici „Politika privatnosti“;
 10. Kupovina – kupovina Edukativnog paketa odvija se nakon što Korisnik pošalje Porudžbinu na Veb-stranici Prodavca ili na veb-stranici Poslovnog Partnera Prodavca. Slanje Porudžbine je jednako prihvatanju Pravilnika i Politike privatnosti. Do kupovine dolazi kada Prodavac potvrdi prihvatanje Porudžbine. Potvrda prihvatanja Porudžbine šalje se Kupcu svaki put putem e-pošte na e-mail adresu navedenu prilikom slanja Porudžbine. Veb-stranica ne smije da se koristi za kupovinu bilo kakve fizičke robe i/ili usluga niti bilo šta objavljeno na Veb-stranici smije da se smatra ponudom takve prodaje;
 11. Pravilnik servisa cryptoeddu.com – ovaj Pravilnik u cjelosti;
 12. Korisnik/Kupac – svako fizičko lice koje je napunilo 18 godina i ima punu pravnu sposobnost, ima pristup Veb-stranici ili je koristi, uključujući bilo koje lice koje je izvršilo Kupovinu;
 13. Pristupni kôd – jedinstveni niz alfanumeričkih znakova, koji Kupcu nudi Prodavac i koji, prema principima navedenim u Pravilniku i pravilniku Platforme, Kupcu omogućava pristup i korišćenje Edukativnog paketa kupljenog od Prodavca, a u slučaju Edukativnih paketa sa Gratisom, takođe omogućuje primanje i korišćenje Gratisa. Pristupni kôd važi 6 mjeseci od datuma prijema. Datum isteka Pristupnog koda predstavlja vrijeme tokom kog kôd mora da se aktivira, a Edukativni paket primi i iskoristi. Gorenavedene odredbe odnose se i na Gratis. Nakon tog perioda, nije moguće primiti i koristiti Pristupni kôd i Edukativni paket. Gorenavedene odredbe odnose se i na Gratis za Edukativni paket. Produženje roka važenja Pristupnog koda nakon gorenavedenog perioda od 6 mjeseci moguće je samo u okviru promotivnih akcija koje organizuje Prodavac i o tome može da odluči isključivo Prodavac. Takva promotivna akcija može da bude namijenjena samo odabranim klijentima i zavisi od vrste kupljenog Edukativnog paketa. Prodavac će svaki put obavijestiti klijenta o uslovima korišćenja takve promotivne akcije.
 14. Gratis – dodatni proizvod ili usluga, određen u trenutku kupovine Edukativnog paketa, koji Kupac Edukativnog paketa dobija kao poklon. Navedena stavka ili usluga dodaje se besplatno kupljenom Edukativnom paketu, bez obzira na vrijednost Edukativnog paketa, a Kupac može da mu pristupi i koristi ga putem Pristupnog koda koji je primio od Prodavca. Gratis Edukativnom paketu ne predstavlja komercijalnu vrijednost niti predstavlja zanemarljivu komercijalnu vrijednost i ne može da se kupi odvojeno. Vrsta Gratisa dodijeljenog Kupcu zavisi od trenutne promotivne ponude Prodavca i isključivo je odluka Prodavca. Prodavac može u bilo kom trenutku da prekine dodjelu Gratisa Edukativnim paketima ili promijeni vrstu Gratisa koji se trenutno dodjeljuje. Ni pod kojim uslovima se bilo koje informacije predstavljene na Servisu ne smiju tretirati kao ponuda kupovine Gratisa za Edukativni paket. Svaki put kada Kupac plati za kupovinu Edukativnog paketa i primi određenu stavku ili uslugu u obliku Gratisa, plaćeni iznos je uvijek naknada za Edukativni paket, a Gratis se smatra besplatnim poklonom.
 15. Poslovni Partner – subjekat koji učestvuje u partnerskom programu Prodavca, kojem je Prodavac naručio operativne marketinške aktivnosti i/ili koji posreduje u Prodaji proizvoda koje nudi Prodavac.
 16. Proizvod/Edukativni paket – onlajn obuka (Webinar) i ostali edukativni materijali, čija tema, količina/broj primjeraka zavisi od vrste odabranog paketa. Webinar – vrsta internet seminara koji se ostvaruje i vodi korišćenjem webcast tehnologije, koja pomoću virtuelnih alata omogućava obostranu komunikaciju između lica koje vodi obuku i učesnika. Pristup i korišćenje Proizvoda omogućava Pristupni kȏd koji je Kupac kupio od Prodavca.
 17. Vrijednost Proizvoda – cijena koju Korisnik plaća za Edukativni paket svaki put uključuje troškove isporuke Pristupnog koda Korisniku.
 18. Ostali troškovi – naknada koju Kupac naplaćuje za rukovanje i pripremu Porudžbine, dodata cijeni Porudžbine, čija visina zavisi od vrste Porudžbine, a čija je konačna vrijednost vidljiva Kupcu u sažetku Porudžbine. Prije zaključivanja Porudžbine, Kupac ima mogućnost uvida u navedene troškove.
 19. Obrazac – brazac dostupan na veb-stranici https://cryptoeddu.com/form, koji mora da se ispuni kako bi se aktivirao pristup Edukativnom paketu i/ili Gratisu da bi mogao da se primi i koristi. Kako bi se obrazac za primanje/korišćenje Gratisa ispunio pravilno i u potpunosti, možda će biti potrebno priložiti odgovarajuće dokumente.
 20. Dokumenti – skenovi dokumenata ili ličnih podataka navedeni u ovom Pravilniku, koji moraju biti priloženi ili navedeni u Obrascu, a čija je dostava neophodna za dobijanje Gratisa. Uz navođenje gorenavedenih ličnih podataka i/ili dostavljanje skenova dokumenata, svaki put se moraju poštovati osnovni međunarodni bezbjednosni postupci – posebno KYC (know your customer) i AML (anti-money laundering).
 21. Elektronski novčanik – ili e-wallet je mjesto za skladištenje kriptovaluta (privatnih ključeva). Uz njegovu pomoć možete da vršite transakcije slanja i primanja kriptovaluta. To je niz brojeva i slova pod kojima je kriptovaluta šifrovana. Novčanik može da se napravi na bilo kojoj berzi kriptovaluta.

2. Opšti uslovi korišćenja Servisa

 1. Servis omogućava pristup kupljenim Edukativnim paketima i/ili preuzimanje Gratisa. Pristup gorenavedenom Edukativnom paketu i/ili preuzimanje Gratisa moguće je samo uz Pristupni kȏd koji je dobio svaki Kupac koji je izvršio Kupovinu.
 2. Da biste aktivirali pristup Edukativnom paketu i/ili preuzeli Gratis, morate da se prijavite na Platformu koristeći podatke navedene na primljenoj kartici sa Pristupnim kodom ili da se prijavite direktno na Servis cryptoeddu.com, koristeći e-mail adresu navedenu prilikom Porudžbine (korisničko ime) i Pristupni kȏd (lozinka), a zatim ispunite obrazac objavljen na Servisu (https://cryptoeddu.com/form). Preuzimanje pristupa Edukativnom paketu i/ili preuzimanje Gratisa moguće je samo u roku važenja primljenog Pristupnog koda.
 3. Kada Kupac želi da aktivira pristup Edukativnom paketu, u Obrazac koji je dostupan na Servisu, a koji je namijenjen preuzimanju pristupa Edukativnom paketu, mora da unese svoje ime i prezime i e-mail adresu. Kada Kupac želi da preuzme Gratis (jedinice Kriptovalute), mora da ispuni Obrazac namijenjen preuzimanju Gratisa u cjelosti, uključujući i unošenje adrese elektronskog novčanika na koji treba da se proslijede jedinice kriptovalute, kao i da priloži skenove navedenih Dokumenata i označi određeno polje za pristanak na slanje Obrasca za preuzimanje Kriptovalute.
 4. Kriptovaluta navedena gore u tački 3. je broj jedinica određene kriptovalute, određen svaki put zasebno u trenutku kupovine Edukativnog paketa (istaknut u potvrdi Porudžbine koju je Kupac primio od Prodavca) te koje Kupac Edukativnog paketa dobija na poklon. Broj jedinica određene kriptovalute naveden prilikom Porudžbine dodaje se besplatno svakom kupljenom Edukativnom paketu, bez obzira na vrijednost Edukativnog paketa. Jedinice kriptovalute uvijek predstavljaju Gratis uz Paket i ne mogu da se kupe zasebno.
 5. Nakon prijema Obrasca koji je Kupac ispunio na Servisu i njegove dostave Prodavacu putem Servisa, Prodavac je dužan da u roku od 48 sati od prijema takvog Obrasca pošalje e-mail Kupcu sa potvrdom o njegovom prijemu. Potvrda se šalje svaki put na e-mail adresu koju je Kupac naveo prilikom Porudžbine.
 6. Potvrda iz gorenavedene tačke 5. uključuje:
  • u slučaju Edukativnog paketa – link za veb-stranicu na kojoj će se odvijati onlajn obuka (Webinar), kao i najbliže datume kada će se takva obuka odvijati. Obuka se odvija samo na datume koje odredi Prodavac. Broj mjesta na određenoj obuci može da bude ograničen.
  • u slučaju Kriptovalute – informacije o isplati jedinica kriptovalute na navedenu adresu elektronskog novčanika
 7. Ako Obrazac nije pravilno ispunjen (npr. sadrži prilog u obliku nečitljivog skena Dokumenta), Kupac će u roku od 48 sati od prijema Obrasca od strane Prodavca primiti povratnu poruku od Prodavca u kojoj će Prodavac obavijestiti Kupca o nedostacima ili greškama u Obrascu.
 8. Ako je Kupac ispunio Obrazac nakon isteka važenja Pristupnog koda, Kupac će u roku od 48 sati od prijema Obrasca od strane Prodavca primiti povratnu poruku od Prodavca sa informacijom o odbijanju takvog Obrasca zbog isteka važenja Pristupnog koda, a samim tim zbog nemogućnosti preuzimanja i korišćenja Edukativnog paketa i/ili Gratisa.
 9. Poruka navedena gore u tački 1. i 8. šalje se svaki put na e-mail adresu koju je Kupac naveo prilikom Porudžbine.
 10. Prenos kriptovalute na adresu privatnog elektronskog novčanika (e-wallet) Klijenta je u roku od 7 dana od dana kada je Prodavac potvrdio da je primio pravilno ispunjen Obrazac.
 11. Elektronski novčanik (e-wallet):
  • Da bi Kupac primio kriptovalutu, dužan je da navede adresu svog elektronskog novčanika na koji će se kriptovaluta prenijeti.
  • Svaki put kada Kupac ispuni Obrazac za preuzimanje kriptovalute i unese adresu svog elektronskog novčanika, izjavljuje da je vlasnik novčanika, da ga je pridobio na zakonit način i da novčanik nikada ne koristi za obavljanje neovlaštenih transakcija.

3. Dokumenti.

 1. Da bi preuzeo kriptovalute, Kupac je dužan da dostavi Prodavcu potrebne dokumente prilažući ih Obrascu. Prodavac ima pravo da zatraži dodatne Dokumente od Kupca u slučaju preuzimanja Gratisa, o čemu je Kupac uvijek obaviješten od strane Prodavca ili Poslovnog Partnera Prodavca prilikom slanja Porudžbine, prije nego što je Kupac primi i plati.
 2. Dokument koji potvrđuje identitet:
  • sken lične karte Kupca ili
  • vozačka dozvola Kupca ili
  • pasoš Kupca
 3. Kupac je dužan da dostavi Prodavcu skenove trenutnog dokumenta koji potvrđuje identitet, na kojem moraju da se vide fotografija i četiri ugla dokumenta. Sken dokumenta ne smije da ima vidljiva oštećenja ili prljavštinu. Obje strane dokumenta moraju da budu skenirane.
 4. Dokument koji potvrđuje adresu prebivališta:
  • Račun sa PDV-om izdat kupcu (između ostalog, ali ne isključivo račun sa PDV-om za vodu, plin, struju, televiziju, internet, telefon) ili
  • bankovni izvod sa računa Kupca.
 5. Kupac je dužan da dostavi Prodavcu dokument kojim potvrđuje adresu prebivališta:
  • u slučaju računa sa PDV-om – moraju se vidjeti četiri ugla takvog dokumenta, mora biti izdat Kupcu najkasnije 3 mjeseca prije njegovog slanja Prodavcu,
  • u slučaju bankovnog izvoda – izvod na kom su prikazane barem 3 transakcije, adresa i lični podaci u gornjem dijelu izvoda kao i logotip banke, generisan najkasnije 3 mjeseca prije njegovog slanja Prodavcu.

4. Odgovornost.

 1. Administrator Servisa/Prodavac ne snosi odgovornost ni za kakve posebne, posredne ili posljedične štete nastale korišćenjem usluga kupljenih pomoću Pristupnih kodova ili Vaučera, kao i Gratisa.
 2. Prodavac ne snosi odgovornost ni za kakvo nepoštovanje Pravilnika ako je ispunjavanje određene obaveze postalo nemoguće iz razloga koji su izvan njegove kontrole.
 3. rodavac ne garantuje da će Edukativni Paketi dobijeni korišćenjem Pristupnih kodova ispuniti zahtjeve Kupca, da neće imati nedostatke ako Kupac te zahtjeve nije odredio na dovoljno precizan način prije slanja Porudžbine. Prodavac određuje sadržaj pojedinih Edukativnih paketa prije potvrde prihvatanja Porudžbine, ali ne garantuje da će pogodnosti koje mogu da se dobiju u vezi sa korišćenjem pojedinih paketa biti efikasne, pouzdane, tačne i da će udovoljiti očekivanjima pojedinih Kupaca.
 4. Prodavac ne daje nikakve druge garancije u pogledu zaštite privatnosti i bezbjednosti, osim onih izričito navedenih u Politici privatnosti.
 5. Prodavac ne garantuje da će Kupac moći da pristupi Servisu ili da ga koristi u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.
 6. Nikakve informacije, bilo u usmenom, bilo u pisanom obliku, pružene od strane njegovog zastupnika, ne predstavljaju nikakvu garanciju.
 7. Kupac može da ima dodatna prava potrošača u skladu sa lokalnim propisima u mjestu prebivališta Kupca, što ovaj Pravilnik ne može da mijenja.

5. Odšteta

 1. Prihvatanjem ovog Pravilnika Kupac prihvata, u opsegu dozvoljenom lokalnim pravnim propisima, da obezbijedi i zaštititi Prodavca/Administratora, njegove direktore, zaposlene i agente od odgovornosti od svih zahtjeva, šteta, obaveza, gubitaka, potraživanja, troškova ili dugova i izdataka (uključujući bez ograničenja sva razumna plaćanja nastala vezano za bilo kakve zahtjeve ili sudske procese koji prijete Prodavcu/Administratoru prema bilo kojim licima) koje proizlaze iz Kupčevog korišćenja pristupa Servisu; iz kršenja bilo kojeg stava ovog Pravilnika, iz kršenja prava bilo koje treće strane, uključujući bez ograničenja autorska prava, prava vlasništva ili prava zaštite privatnosti; kao i iz bilo kakve tvrdnje da sadržaj koji pruža Kupac rezultira štetom za treću stranu.
 2. Gorenavedene obaveze Kupca ostaju na snazi i nakon što Kupac prestane da koristi Servis.

6. Zaštita ličnih podataka

 1. Administrator baze ličnih podataka koje pružaju korisnici Servisa (Kupci) je Prodavac.
 2. Administrator ličnih podataka obavezuje se na zaštitu ličnih podataka u skladu sa zakonom primjenjivim na sjedište Prodavca. Navodeći svoje lične podatke Administratoru baze ličnih podataka prilikom slanja Porudžbine, Kupac pristaje na njihovu obradu od strane Administratora ličnih podataka u svrhu realizacije poslate Porudžbine, a posebno preuzimanja Edukativnog paketa i/ili Gratisa. Kupac u svakom trenutku ima pravo da provjeri, mijenja, ažurira ili obriše svoje lične podatke.

7. Izmjene u ponudi i akcije

 1. Prodavac zadržava pravo na izmjenu cijena Proizvoda iz ponude, povlačenje pojedinih Proizvoda iz ponude i uvođenje novih, kao i na organizaciju i izmjenu promotivnih akcija, uključujući dodjeljivanje Gratisa.
 2. Ovlašćenja iz gorenavedenog stava 1. ne utiču na Porudžbine poslate prije datuma izmjene cijena i uslova promotivnih akcija, i takve Porudžbine će biti obrađene prema tadašnjim pravilima.

8. Žalbe

 1. U slučaju da se usluge koje se nude na osnovu Pravilnika ne ostvaruju ili se prema mišljenju Kupca ostvaruju u suprotnosti sa pravilima Pravilnika, Kupac može da podnese žalbu i uputi je na e-mail adresu contact@cryptoeddu.com.
 2. Žalbe koje je primio Prodavac biće razmotrene u roku od 14 dana od dana njihovog prijema na e-mail adresu navedenu u stavu 1. Ako Žalba ne sadrži podatke neophodne za njeno razmatranje, Prodavac će od lica koje je podnijelo Žalbu tražiti da dopuni informacije koje nedostaju, a rok od 14 dana teče od dana dostave dopunjene Žalbe.
 3. Žalba mora da sadrži ime i prezime Kupca, njegovu e-mail adresu, opis prigovora i naznaku predloženog načina rješavanja Žalbe.
 4. Odgovor na Žalbu biće poslat na e-mail adresu koju je Kupac dostavio u Porudžbini. U posebno opravdanim slučajevima Prodavac može da pošalje odgovor na drugu e-mail adresu koju je naznačilo lice koje podnosi Žalbu, a koja nije navedena u Porudžbini, ako tu adresu odobri Kupac putem jednog od komunikacionih kanala navedenih na početku – tj. e-mail adrese ili telefonskog broja navedenog prilikom Porudžbine.
 5. Ako Korisnik ne može da se identifikuje, Žalba neće biti razmotrena.
 6. Prodavac ne snosi odgovornost za štete koje nijesu nastale njegovom krivicom.
 7. Administrator/Prodavac može u bilo kojem trenutku da odbije izdavanje Gratisa u obliku Kriptovalute zbog tvrdnje Prodavca da je Kupac ispunio Obrazac suprotno zakonu, posebno ako Kupac nezakonito koristi lične podatke treće strane, ako adresa elektronskog novčanika koju je Kupac naveo ne pripada njemu ili u slučaju sumnje da je gorenavedeni novčanik bio korišćen za obavljanje neovlaštenih transakcija.
 8. Kupac može da podnese žalbu Administratoru/Prodavcu u vezi sa funkcionisanjem Servisa, nepravilnim ostvarivanjem usluge pristupa Edukativnim paketima i/ili Gratisima.
 9. Prodavac ne snosi odgovornost za kvalitet dodijeljenih Gratisa, za usklađivanje Gratisa sa potrebama Kupca ili za nepravilnu ili nedosljednu upotrebu Gratisa od strane Kupca. Ako Kupac ne želi da primi Gratis, o tome može da obavijesti Prodavca ili Poslovnog Partnera Prodavca prije potvrde prijema Porudžbine.

9. Odustajanje od ugovora

 1. Kupac može da odustane od Ugovora o kupovini Edukativnog paketa u roku od 14 dana od dana njegovog sklapanja i dobije povraćaj cjelokupnog iznosa.
 2. Kupac može da odustane od Ugovora slanjem e-maila sa informacijom o namjeri odustajanja od Ugovora na adresu Poslovnog Partnera ili na contact@cryptoeddu.com.
 3. U slučaju odustajanja od ugovora, Kupac je dužan da vrati Kȏd za Edukativni paket, kao i primljeni Gratis.

10. Završne odredbe

 1. Administrator Servisa ulaže sve napore da obezbijedi pravilno funkcionisanje Servisa.
 2. Administrator Servisa zadržava pravo da potpuno ili djelimično onemogući korišćenje Servisa na neodređeno vrijeme kako bi ga modernizovao ili popravio.
 3. Administrator Servisa nije odgovoran ni za kakve poteškoće u preuzimanju Edukativnih paketa i/ili Gratisa izazvane slučajnim faktorima koji su izvan njegove kontrole (uključujući faktore koji zavise od Kupca, trećih strana ili više sile).
 4. Prodavac zadržava pravo na izmjenu Pravilnika bez obrazloženja.
 5. Kupci registrovani na Servisu biće obaviješteni o izmjenama Pravilnika i njihovom opsegu putem e-maila (na e-mail adresu navedenu u Porudžbini) ili u obliku skočnog prozora prilikom prve prijave na Servis nakon uvođenja izmjena. Izmjene se uvode radi prilagođavanja Pravilnika obavezujućoj pravnoj situaciji.
 6. Ako se bilo koja odredba ovog Pravilnika može smatrati nevažećom ili neprimjenjivom, to ne utiče na validnost i primjenljivost preostalih odredaba ovog Pravilnika. Takva nevažeća ili neprimjenljiva odredba zamijeniće se važećom i primjenljivom odredbom koja najdosljednije postiže ekonomski učinak na koji se odnosi nevažeća ili neprimjenljiva odredba
 7. Kupac je dužan da pročita izmjene Pravilnika ako na bilo koji način koristi Servis.
 8. U pitanjima koja nijesu obuhvaćena ovim Pravilnikom primjenjivaće se mjerodavno pravo koje se primjenjuje na mjesto sjedišta Prodavca. Sporna pitanja, ako Kupac izrazi takvu želju, rješavaju se mirnim putem. U krajnjem slučaju, rješava ih sud nadležan prema mjestu sjedišta Prodavca.
 9. Korišćenje Servisa od strane Kupca je istovjetno čitanju i prihvatanju uslova ovog Pravilnika.