Regulamin Serwisu Cryptoeddu.com

Niniejszy Regulamin serwisu cryptoeddu.com określa prawa i obowiązki stron wynikające z korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym odnoszące się do informacji zamieszczonych na tejże stronie, w szczególności realizacji Pakietów Edukacyjnych zakupionych od Sprzedawcy i Gratisów do Pakietów Edukacyjnych. Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt z nami.

1. Definicje.

W niniejszym Regulaminie serwisu cryptoeddu.com stosujemy różne zdefiniowane terminy. Rozpoznają je Państwo po tym, że rozpoczynają się wielką literą. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca/Administrator – spółka Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City; właściciel i administrator Serwisu odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie, administrujący danymi osobowymi Użytkowników godnie z Polityką Prywatności, oferujący zakup Pakietów Edukacyjnych i Pakietów Edukacyjnych z Gratisami bezpośrednio lub za Pośrednictwem Partnerów Biznesowych,
 2. Strona Internetowa/Serwis – niniejsza strona www.crytopeddu.com, oferująca realizację Pakietów Edukacyjnych zakupionych na stronach Sprzedawcy lub za pośrednictwem Partnerów Biznesowych Sprzedawcy oraz realizację Gratisów otrzymanych do Pakietów Edukacyjnych.
 3. Treść – informacje i materiały, które Administrator i/lub Użytkownik może publikować za pośrednictwem Strony Internetowej i/lub pobrać ze Strony Internetowej;
 4. Mikrostrona – pomocnicza strona uzupełniająca do Strony Internetowej, w tym aplikacje mobilne, usługi łączności elektronicznej, serwisy społecznościowe, a także wszelkie strony indywidualne, strony partnerów biznesowych lub sprzedawców lub inne strony charakterystyczne dla danej dziedziny, które zawierają linki bądź odnośniki do niniejszego Regulaminu lub do Strony Internetowej;
 5. Zamówienie – oferta na zakup Pakietu Edukacyjnego złożona przez Użytkownika Sprzedawcy, w tym za pośrednictwem jednego z Partnerów Biznesowych Sprzedawcy;
 6. Operator płatności – płatności za Produkty mogą być przetwarzane przez osoby trzecie świadczące usługi przetwarzania danych i płatności, fakturowania należności, uzgadniania sald i raportowania.
 7. Platforma – platforma Sprzedawcy mieszcząca się pod adresem thebestvouchers.com, za pośrednictwem której Kupujący może dokonać zakupu produktów Sprzedawcy. Platforma służy również zarządzaniu Kontem Użytkownika oraz generowaniu i obsłudze Kodów Dostępu do Pakietów Edukacyjnych i Gratisów. Po rejestracji na Platformie przy użyciu Kodu Dostępu Użytkownik uzyskuje interaktywny link przenoszący go do Serwisu cryptoeddu.com, gdzie zrealizować może Pakiet Edukacyjny, a w przypadku Pakietów Edukacyjnych z Gratisem również Gratis;
 8. Konto – wirtualne zapisy Platformy umożliwiające identyfikację, śledzenie i zarządzanie saldem użytkownika (sumą zakupionych Produktów przez Użytkownika).
 9. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności mających zastosowanie w odniesieniu do Użytkowników Strony Internetowej, przedstawiony szczegółowo na Stronie Internetowej w zakładce „Polityka prywatności”;
 10. Zakup – zakup Pakietu Edukacyjnego następuje po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika na stronie internetowej Sprzedawcy lub na stronie internetowej Partnera Biznesowego Sprzedawcy. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności Sprzedawcy Zakup następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wysyłane jest do klienta każdorazowo drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Strona Internetowa nie może być wykorzystywana do zakupu jakichkolwiek fizycznych towarów i/lub usług i nic, co jest umieszczone na Stronie Internetowej, nie powinno być traktowane jako oferta takiej sprzedaży;
 11. Regulamin serwisu cryptoeddu.com – niniejszy Regulamin w całości;
 12. Użytkownik/Kupujący – każda osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mająca dostęp do lub korzystająca ze Strony Internetowej, w tym każda osoba, która dokonała Zakupu;
 13. Kod Dostępu – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych, który jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedawcę i który na zasadach określonych w Regulaminie oraz regulaminie Platformy, umożliwia Kupującemu dostęp do Pakietu Edukacyjnego zakupionego od Sprzedawcy i korzystanie z niego, a w przypadku Pakietów Edukacyjnych z Gratisem, uprawnia również do odbiorui korzystania z Gratisu. Kod Dostępu zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jego otrzymania. Termin ważności Kodu Dostępu oznacza czas, w którym taki kod musi zostać aktywowany a Pakiet Edukacyjny odebrany i wykorzystany.. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie do Gratisu. Po upływie tego okresu realizacja Kodu Dostępu i odebranie, jak i korzystanie z Pakietu Edukacyjnego nie jest możliwe. Powyższe postanowienia mają zastosowanie także do Gratisu do Pakietu Edukacyjnego. Przedłużenie terminu ważności Kodu Dostępu po upływie ww. 6 miesięcy możliwe jest wyłącznie w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Sprzedawcę i może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Sprzedawcy. Taka akcja promocyjna skierowana może być wyłącznie do wybranych klientów i być uzależniona od rodzaju zakupionegoPakietu Edukacyjnego. O warunkach skorzystania z takiej akcji promocyjnej Sprzedawca każdorazowo informuje klienta.
 14. Gratis – dodatkowy produkt lub usługa, określony/a w momencie dokonywania zakupu Pakietu Edukacyjnego, jaką Kupujący Pakiet Edukacyjny otrzymuje w prezencie. Wskazany przedmiot lub usługa dodawany/a jest bezpłatnie do zakupionego Pakietu Edukacyjnego, niezależnie od wartości Pakietu Edukacyjnego, a dostęp i korzystanie z niego umożliwia Kupującemu otrzymany od Sprzedawcy Kod Dostępu. Gratis do Pakietu Edukacyjnego nie przedstawia wartości handlowej bądź też przedstawia znikomą wartość handlową i nie może być zakupiony oddzielnie. Rodzaj przyznanego danemu Kupującemu Gratisu uzależniony jest od aktualnej oferty promocyjnej Sprzedawcy i stanowi wyłączną decyzję Sprzedawcy. Sprzedawca może w dowolnym momencie zakończyć przyznawanie Gratisów do Pakietów Edukacyjnych lub zmienić rodzaj aktualnie przyznawanych Gratisów. Żadne informacje prezentowane w Serwisie nie mogą być w żadnym wypadku potraktowane jako oferta zakupu Gratisu do Pakietu Edukacyjnego. Za każdym razem, gdy Kupujący płaci za zakup Pakietu Edukacyjnego i otrzymuje określony przedmiot lub usługę w formie Gratisu, wpłacana kwota jest zawsze opłatą Pakiet Edukacyjny, a Gratis otrzymywany jest jako darmowy prezent.
 15. Partner Biznesowy – podmiot biorący udział w programie partnerskim Sprzedawcy, któremu Sprzedawca zlecił operacyjne działania marketingowe i/lub pośredniczący w Sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 16. Produkt/Pakiet edukacyjny – szkolenie online (Webinarium) oraz inne materiały edukacyjne, o tematyce i objętości / w liczbie egzemplarzy, uzależnionej od rodzaju wybranego pakietu. Webinarium oznacza rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Dostęp i korzystanie z Produktu umożliwia otrzymany przez Kupującego od Sprzedawcy Kod Dostępu.
 17. Wartość Produktu – cena zapłacona przez Użytkownika za Pakiet Edukacyjny, każdorazowo zawiera ona koszty dostawy Kodu Dostępu do Użytkownika.
 18. Koszty inne – opłata pobierana od Kupującego za obsługę i przygotowanie Zamówienia, doliczana do ceny Zamówienia, której wysokość zależna jest od rodzaju Zamówienia, a której ostateczna wartość widoczna jest dla Kupującego w podsumowaniu Zamówienia. Kupujący przed złożeniem Zamówienia ma możliwość zapoznania się z niniejszymi kosztami.
 19. Formularz – formularz dostępny na stronie https://cryptoeddu.com/form, jaki należy wypełnić aby aktywować dostęp do Pakietu Edukacyjnego i/lub Gratisu i odebrać/korzystać z ww. . W celu poprawnego wypełnienia formularza dot. odbioru/korzystania z Gratisu może być konieczne załączenie odpowiednich Dokumentów.
 20. Dokumenty – wskazane w niniejszym Regulaminie skany dokumentów lub dane osobowe, jakie należy załączyć lub podać w Formularzu, jakich przekazanie jest niezbędne w celu odbioru Gratisu. Podanie ww. danych osobowych i/lub przekazanie skanów dokumentów związane jest każdorazowo z koniecznością przestrzegania podstawowych, międzynarodowych procedur bezpieczeństwa – w szczególności KYC (know your customer) i AML (anti-money laundering).
 21. Portfel elektroniczy – inaczej e-wallet, jest miejscem do przechowywania kryptowalut (kluczy prywatnych). Za jego pomocą można wykonywać transakcje wysyłania i odbierania kryptowalut. Jest to ciąg cyfr i liter, pod którym zaszyfrowana jest kryptowaluta. Portfel można stworzyć na dowolnej giełdzie kryptowalut.

2. Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu.

 1. Serwis umożliwia dostęp do zakupionych Pakietów Edukacyjnych i/lub odbiór Gratisów. Dostęp do ww. Pakietów Edukacyjnych i/lub odbiór Gratisów możliwy jest wyłącznie przy użyciu Kodu Dostępu jaki otrzymał każdy Kupujący, który dokonał Zakupu.
 2. Aby aktywować dostęp do Pakietu Edukacyjnego i/lub odebrać Gratis, należy zalogować się do Platformy przy użyciu danych wyszczególnionych na otrzymanej karcie z Kodem Dostępu lub zalogować się bezpośrednio w Serwisie cryptoeddu.com przy użyciu adresu e-mail podanego podczas składania zamówienia (login) oraz Kodu Dostępu (hasło), a następnie wypełnić zamieszczony w Serwisie Formularz (https://cryptoeddu.com/form). Odbiór dostępu do Pakietu Edukacyjnego i/lub odbiór Gratisu możliwy jest wyłącznie w terminie ważności otrzymanego Kodu Dostępu.
 3. W przypadku chęci aktywacji dostępu do Pakietu Edukacyjnego należy uzupełnić w Formularzu zamieszczonym w Serwisie, dedykowanym do odbioru dostępu do Pakietu Edukacyjnego, imię i nazwisko Kupującego oraz adres e-mail Kupującego. W przypadku chęci odbioru Gratisu (jednostki Kryptowaluty), niezbędne jest wypełnienie całości Formularza dedykowanego do odbioru Gratisu, w tym podanie adresu portfela elektronicznego, na jaki przekazane mają zostać jednostki kryptowaluty, wraz z załączeniem skanów wskazanych Dokumentów oraz zaznaczenie odpowiedniego pola odpowiadającego za wyrażenie zgody na przesłanie Formularza w celu odebrania Kryptowaluty.
 4. Kryptowaluta, o jakiej mowa w pkt. 3 powyżej, to każdorazowo określona w momencie dokonywania zakupu Pakietu Edukacyjnego (wyszczególniona w potwierdzeniu zamówienia otrzymanym przez Kupującego od Sprzedawcy) liczba jednostek danej kryptowaluty, jaką Kupujący Pakiet Edukacyjny otrzymuje w prezencie. Wskazana podczas składania Zamówienia liczba jednostek danej kryptowaluty dodawana jest bezpłatnie do każdego zakupionego Pakietu Edukacyjnego, niezależnie od wartości Pakietu Edukacyjnego. Jednostki kryptowaluty stanowią zawsze Gratis do Pakietu i nie mogą być zakupione oddzielnie.
 5. Po otrzymaniu Formularza uzupełnionego przez Kupującego w Serwisie i dostarczeniu go do Sprzedawcy poprzez Serwis, Sprzedawca w ciągu 48 godzin od otrzymania takiego Formularza zobowiązany jest przesłać Kupującemu drogą mailową potwierdzenie jego otrzymania. Potwierdzenie wysyłane jest każdorazowo na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 6. Potwierdzenie, o jakim mowa w pkt 7 powyżej zawiera:
  • w przypadku Pakietu Edukacyjnego – link do strony gdzie odbywać będzie się szkolenie online (Webinar) wraz z najbliższymi terminami, w jakich szkolenie takie będzie się odbywać. Szkolenia odbywają się wyłącznie w terminach wyznaczonych przez Sprzedawcę. Liczba miejsc na danym szkoleniu może być ograniczona.
  • w przypadku Kryptowaluty – informację o dokonaniu wypłaty jednostek kryptowaluty na podany adres portfela elektronicznego
 7. W przypadku gdy Formularz nie został wypełniony prawidłowo (przykładowo zawiera załącznik w postaci nieczytelnego skanu Dokumentu), Kupujący w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę takiego Formularza otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją o brakach lub błędach w Formularzu.
 8. Jeśli Kupujący wypełnił Formularz po upływie ważności Kodu Dostępu, Kupujący w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę takiego Formularza otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją o odmowie przyjęcia takiego Formularza ze względu na upływ terminu ważności Kodu Dostępu, a tym samym ze względu na brak możliwości odbioru i korzystania z Pakitu Edukacyjnego i/lub Gratisu.
 9. Wiadomość, o jakiej mowa w pkt. 1 i 8 powyżej, wysyłana jest każdorazowo na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 10. Przekazanie Kryptowaluty na adres prywatnego portfela elektronicznego Klienta (e-wallet) następuje w terminie 7 dni od daty potwierdzenia otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza przez Sprzedawcę.
 11. Portfel elektroniczny (e-wallet):
  • Celem odbioru Kryptowaluty Kupujacy zobowiązany jest podać adres swojego portfela elektronicznego, na jaki przekazana ma być Kryptowaluta,
  • Kupujący każdorazowo wypełniając Formularz celem odebrania Kryptowaluty i podając adres swojego portfela elektronicznego oświadcza, iż jest tego portfela właścicielem, wszedł w jego posiadanie legalnie, zaś sam portfel nie był nigdy wykorzystywany do realizacji nieuprawnionych transakcji,

3. Dokumenty.

 1. Celem obioru Kryptowaluty Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy niezbędnych Dokumentów, poprzez załączenie ich do Formularza. O uprawnieniu Sprzedawcy do żądania od Kupującego dodatkowych Dokumentów, w przypadku odbioru Gratisu, Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę lub Partnera Biznesowego Sprzedawcy podczas składania Zamówienia, przed jego odbiorem i opłaceniem przez Kupującego.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość:
  • skan dowodu osobistego Kupującego lub
  • prawo jazdy Kupującego lub
  • paszport Kupującego
 3. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy skan aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz ze zdjęciem i widocznymi czterema rogami dokumentu. Skan dokumentu nie może posiadać widocznych uszkodzeń oraz zanieczyszczeń. Skan dokumentu musi obejmować obydwie strony dokumentu.
 4. Dokument potwierdzający adres zamieszkania:
  • Faktura VAT wystawiona na Kupującego (między innymi lecz nie wyłącznie może być to faktura VAT za wodę, gaz, prąd, telewizję, Internet, telefon) lub
  • Wyciąg z konta bankowego Kupującego.
 5. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy dokument potwierdzający adres zamieszkania:
  • w przypadku Faktury VAT - z widocznymi czterema rogami takiego dokumentu, wystawiony Kupującemu nie później niż 3 miesiące przed jego dostarczeniem Sprzedawcy,
  • w przypadku wyciągu z konta bankowego – wyciąg na którym widoczne są min. 3 transakcje, adres i dane osobowe znajdujące się w górnej sekcji wyciągu a także logo banku, wygenerowany nie później niż 3 miesiące przed jego dostarczeniem Sprzedawcy.

4. Odpowiedzialność.

 1. Administrator Serwisu/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szczególne, pośrednie lub wtórne szkody powstałe podczas korzystania z usług nabytych z wykorzystaniem Kodów Dostępu, a także Gratisów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie Regulaminu, jeżeli spełnienie określonego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Sprzedawca nie gwarantuje, że Pakiety Edukacyjne otrzymane z wykorzystaniem Kodów Dostępu będą spełniać wymagania Kupujących, jeśli Kupujący wymagań tych nie określił w sposób dostatecznie precyzyjny przed złożeniem Zamówienia. Sprzedawca określa zawartość poszczególnych Pakietów Edukacyjnych przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, jednak nie gwarantuje, że korzyści jakie można otrzymać w związku z korzystaniem z poszczególnych pakietów będą każdorazowo skuteczne, niezawodne, dokładne i spełniające oczekiwania poszczególnych Kupujących.
 4. Sprzedawca nie udziela żadnych innych gwarancji w odniesieniu do ochrony prywatności i bezpieczeństwa niż te wyraźnie określone w Polityce Prywatności.
 5. Sprzedawca nie gwarantuje, że Kupujący będzie mógł uzyskać dostęp lub korzystać z Serwisu w dowolnym wybranym czasie i lokalizacji.
 6. Żadna ustna lub pisemna informacja ani porada udzielona przez jego przedstawiciela nie stanowią gwarancji.
 7. Kupujący może posiadać dodatkowe prawa konsumenckie zgodnie z prawem lokalnym w miejscu zamieszkania Kupującego, których niniejszy Regulamin nie może zmienić.

5. Odszkodowanie

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący zgadza się, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa miejscowego, zabezpieczyć i chronić Sprzedawcę/Administratora, jego dyrektorów, pracowników i agentów przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, należności, kosztów lub długów i wydatków (w tym, bez ograniczeń, z tytułu wszelkich rozsądnych opłat powstałych w związku z jakimikolwiek roszczeniami lub postępowaniami sądowymi wszczętymi lub grożącymi Sprzedawcy/Administratorowi wobec jakichkolwiek osób) wynikających z korzystania przez Kupującego z dostępu do Serwisu; z naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu; z naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym bez ograniczeń praw autorskich, praw własności lub praw do ochrony prywatności; oraz z jakiegokolwiek roszczenia o to, że treści przekazane przez Kupującego skutkują szkodą osoby trzeciej.
 2. Wskazane powyżej zobowiązanie Kupującego pozostaje w mocy po zaprzestaniu korzystania przez Kupującego z Serwisu.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez użytkowników Serwisu (Kupujących) jest Sprzedawca.
 2. Administrator baz danych osobowych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z prawem właściwym dla siedziby Sprzedawcy. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Administratorowi baz danych osobowych, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora baz danych osobowych w celu realizacji złożonego Zamówienia, w szczególności odbioru Pakietu Edukacyjnego i/lub Gratisu. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

7. Zmiany oferty i promocje

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych Produktów, wycofywania niektórych Produktów z oferty oraz wprowadzania nowych, przeprowadzania i zmiany zasad akcji promocyjnych, w tym przyznawania Gratisów.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 1. powyżej, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny czy warunków akcji promocyjnych, co oznacza że będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

8. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy zdaniem Kupującego usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć reklamację drogą mailową na adres: contact@cryptoeddu.com.
 2. Reklamacje otrzymane przez Sprzedawcę będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpływu na adres mailowy podany w pkt. 1. powyżej. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail Kupującego, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 4. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Zamówienia, jeśli adres ten zostanie zatwierdzony przez Kupującego poprzez jeden z pierwotnie podanych kanałów komunikacji – tj. adres e-mail lub numer telefonu podany podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku braku możliwości identyfikacji Użytkownika reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.
 7. Administrator/Sprzedawca może odmówić wydania Gratisu w postaci Kryptowaluty w dowolnym czasie ze względu na stwierdzenie przez Sprzedawcę, że Kupujący wypełnił Formularz z naruszeniem prawa, w szczególności jeśli Kupujący bezprawnie posługuje się danymi osobowymi osoby trzeciej, podany przez Kupującego adres portfela elektronicznego nie należy do niego lub w przypadku podejrzenia że ww. portfel był wykorzystywany do realizacji nieuprawnionych transakcji.
 8. Kupujący może zgłosić Administratorowi/Sprzedawcy reklamację na funkcjonowanie Serwisu, nieprawidłowe realizowanie usługi dostępu do Pakietów Edukacyjnych i/lub Gratisów.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za jakość przyznanych Gratisów, za dopasowanie Gratisów do potrzeb Kupujących ani też za niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie Gratisów przez Kupujących. Jeśli Kupujący nie chce otrzymać Gratisu, może poinformować o tym Sprzedawcę lub Partnera Biznesowego Sprzedawcy przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od Umowy zakupu Pakietu Edukacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od Umowy na adres Partnera Biznesowego lub na contact@cryptoeddu.com.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu Kodu do Pakietu Edukacyjnego, jak również otrzymanego Gratisu.

10. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
 3. Administrator Serwisu nie odpowiada za utrudnienia w odbiorze Pakietów Edukacyjnych i/lub Gratisów spowodowane czynnikami losowymi niezależnymi od niego (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyny.
 5. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani w Serwisie Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany w Zamówieniu adres e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania w Serwisie po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu mogą być uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Takie nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i skutecznym postanowieniem, które najściślej osiąga efekt ekonomiczny, którego dotyczyło nieważne lub nieskuteczne postanowienie.
 7. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa właściwego dla miejsca siedziby Sprzedawcy. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze polubownej. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Korzystanie z Serwisu przez Kupującego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.