Podmienky servisu Cryptoeddu.com

Tieto Podmienky servisu cryptoeddu.com stanovujú práva a záväzky strán, vyplývajúce z používania týchto internetových stránok, vrátane umiestnených na týchto stránkach informácií, najmä realizácie Vzdelávacích balíčkov zakúpených od Predajcu a Darčekov ku Vzdelávacím balíčkom. Používateľ by si mal tieto Podmienky pozorne prečítať. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa týchto Podmienok, kontaktujte nás prosím.

1. Vymedzenie pojmov.

V týchto Podmienkach servisu cryptoeddu.com používame rôzne definované termíny. Spoznáte ich z toho, že sa začínajú veľkým písmenom. Použité v týchto Podmienkach pojmy majú nasledujúci význam:

 1. Predajca/Správca – spoločnosť Crypto Education, Reg. No. 165054, New Horizon Buiding, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Higway, Belize City; majiteľ a správca Servisu zodpovedný za jeho správne fungovanie, spravujúci osobné údaje Používateľov v súlade s Politikou Ochrany osobných údajov, poskytujúci nákup Vzdelávacích balíčkov a Vzdelávacích balíčkov s Darčekmi priamo alebo prostredníctvom Obchodných partnerov,
 2. Internetové stránky/Servis – tieto stránky www.crytopeddu.com, ponúkajúce realizáciu Vzdelávacích balíčkov zakúpených na stránkach Predajcu alebo prostredníctvom Obchodných partnerov Predajcu a realizáciu Darčekov získaných ku Vzdelávacím balíčkom.
 3. Obsah – informácie a materiály, ktoré Správca a/alebo Používateľ môže zverejňovať prostredníctvom Internetových stránok a/alebo z Internetových stránok stiahnuť;
 4. Mikrostránky – pomocné stránky doplňujúce Internetové Stránky, vrátane mobilných aplikácií, elektronických komunikačných služieb, sociálnych servisov, a taktiež všetky individuálne stránky, stránky obchodných partnerov alebo predajcov, alebo iné stránky, charakteristické pre danú oblasť, ktoré obsahujú odkazy alebo referencie k týmto Podmienkam alebo k Internetovým stránkam;
 5. Objednávka – ponuka na nákup Vzdelávacieho balíčka podaná Užívateľom Predajcovi, vrátane prostredníctvom jedného z Obchodných partnerov Predajca;
 6. Operátor platobného styku – platby za Produkty môžu byť spracovávané tretími osobami, ktoré poskytujú služby spracovania údajov a platieb, fakturovanie pohľadávok, odsúhlasovania sáld a podávanie správ.
 7. Platforma – platforma Predajcu nachádzajúca sa na adrese thebestvouchers.com, prostredníctvom ktorej Kupujúci môže vykonať nákup produktov Predajcu. Platforma tiež slúži na správu Účtu Používateľa a generovanie a prevádzkovanie Prístupových kódov ku Vzdelávacím balíčkom a darčekom. Po registrácii na Platforme pomocou prístupového kódu získava Používateľ interaktívny odkaz, ktorý ho prenesie do Servisu cryptoeddu.com, kde môže uplatniť Vzdelávací balíček, a v prípade Vzdelávacích balíčkov s Darčekom taktiež Darček;
 8. Účet – virtuálne zápisy Platformy, umožňujúce identifikáciu, sledovanie a správu zostatku používateľa (súčtu Produktov zakúpených Používateľom).
 9. Politika Ochrany osobných údajov – súbor zásad týkajúcich sa spracovania a ochrany osobných údajov, vzťahujúcich sa k Užívateľom Internetových Stránok, podrobne prezentovaný na Internetových Stránkach v záložke „Politika Ochrany osobných údajov“;
 10. Nákup – k nákupu Vzdelávacieho balíčka dochádza po podaní Objednávky zo strany Používateľa na internetových stránkach Predajcu alebo na internetových stránkach Obchodného partnera Predajcu. Podanie Objednávky je totožné s akceptáciou Podmienok a Politiky Ochrany osobných údajov Predajcu. K Nákupu dochádza v okamihu potvrdenia prijatia Objednávky zo strany Predajcu. Potvrdenie prijatia Objednávky sa zasiela zákazníkovi zakaždým elektronickou cestou na e-mailovú adresu uvedenú pri podaní Objednávky. Internetové stránky nemôžu byť využívané na nákup akéhokoľvek fyzického tovaru a/alebo služieb, a nič, čo je na Internetových stránkach umiestnené nesmie byť považované za ponuku takéhoto predaja;
 11. Pravidlá servisu Cryptoeddu.com – tieto Pravidlá v plnom znení;
 12. Používateľ/Kupujúci – každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je právne spôsobilá, a má prístup alebo využíva Internetové stránky, vrátane každej osoby, ktorá vykonala Nákup;
 13. Prístupový kód – jedinečný alfanumerický reťazec, ktorý je doručený Kupujúcemu Predajcom, a ktorý v súlade s pravidlami stanovenými v Podmienkach a podmienkach Platformy umožňuje Kupujúcemu prístup ku vzdelávaciemu balíčku zakúpenému od Predajcu a jeho používanie, a v prípade Vzdelávacích balíčkov s Darčekom, takisto oprávňuje k prevzatiu a používaniu darčeka. Prístupový kód je platný po dobu 6 mesiacov odo dňa jeho doručenia. Doba platnosti prístupového kódu označuje čas, v ktorom musí byť tento kód aktivovaný a Vzdelávací balíček prevzatý a použitý. Uvedené ustanovenia sa vzťahujú aj na Darček. Po uplynutí tejto doby realizácia prístupového kódu a prevzatie, ako aj používanie Vzdelávacieho balíčka nie je možné. Uvedené ustanovenia sa vzťahujú aj na Darček ku Vzdelávaciemu balíčku. Predĺženie doby platnosti prístupového kódu po uplynutí vyššie menovaných 6 mesiacov je možné výhradne v rámci akcií vedených Predajcom a môže k nemu dôjsť len na základe rozhodnutia Predajcu. Takáto akcia môže smerovať iba k vybraným zákazníkom a byť závislá od druhu zakúpeného Vzdelávacieho balíčka. O podmienkach využitia takejto akcie Predajca zakaždým informuje zákazníka.
 14. Darček – dodatočný produkt alebo služba, stanovený/á v okamihu prevedenia nákupu Vzdelávacieho balíčka, ktorú Kupujúci Vzdelávací balíček získava ako darček. Uvedený predmet alebo služba je dodávaný/a bezplatne k zakúpenému vzdelávaciemu balíčku, nezávisle od hodnoty Vzdelávacieho balíčka, a prístup a jeho využitie umožňuje Kupujúcemu Prístupový kód, ktorý mu bol doručený Predajcom. Darček ku vzdelávaciemu balíčku nepredstavuje obchodnú hodnotu, alebo predstavuje zanedbateľnú obchodnú hodnotu a nemožno ho zakúpiť samostatne. Druh Darčeka udeleného konkrétnemu Kupujúcemu závisí od aktuálnej akciovej ponuky Predajcu a je výhradným rozhodnutím Predajcu. Predajca môže v ľubovoľnom okamihu ukončiť poskytovanie Darčekov ku Vzdelávacím balíčkom alebo zmeniť druh aktuálne poskytovaných Darčekov. Žiadne informácie prezentované v Servise nemôžu sa v žiadnom prípade nemôžu považovať za ponuku nákupu Darčeka ku Vzdelávaciemu balíčku. Zakaždým, keď Kupujúci platí za nákup Vzdelávacieho balíčka a získava konkrétny predmet alebo službu vo forme Darčeka, je uhradená suma vždy poplatkom za Vzdelávací balíček, a Darček je doručovaný ako bezplatný darček.
 15. Obchodný partner - subjekt, ktorý sa zúčastňuje partnerského programu Predajcu, ktorému Predajca nariadil prevádzkové marketingové činnosti a/alebo sprostredkovateľ Predaja produktov ponúkaných Predajcom.
 16. Produkt/Vzdelávací balíček – online školenie (Webinár) a iné vzdelávacie materiály s tematikou a objemom / v počte exemplárov, závislých od druhu vybraného balíčka. Webinár je druh internetového seminára vedeného a realizovaného pomocou technológie webcast, ktorá umožňuje obojstrannú komunikáciu medzi vedeným stretnutia a účastníkmi, s využitím virtuálnych nástrojov. Prístup a využitie Produktu umožňuje Prístupový kód, ktorý dostane Kupujúci od Predajcu.
 17. Hodnota produktu – cena uhradená Používateľom za Vzdelávací balíček, obsahuje zakaždým náklady na doručenie prístupového kódu Používateľovi.
 18. Ostatné náklady – poplatok vyberaný od Kupujúceho za obsluhu a prípravu Objednávky, pripočítaný k cene Objednávky, ktorého výška závisí od druhu Objednávky, a ktorého konečnú hodnotu Kupujúci vidí v súhrne Objednávky. Kupujúci má pred podaním Objednávky možnosť zoznámiť sa s týmito nákladmi.
 19. Formulár – formulár je dostupný na stránkach https://cryptoeddu.com/form, a je ho nutné vyplniť pre aktivovanie prístupu ku Vzdelávaciemu balíčku a/alebo Darčeku a prevzatie/používanie vyššie menovaných. Za účelom správneho vyplnenia formulára týkajúceho sa prevzatia/používania Darčeka môže byť potrebné pripojenie príslušných Dokumentov.
 20. Dokumenty – uvedené v týchto Podmienkach skeny dokumentov alebo osobné údaje, ktoré treba priložiť alebo ich uviesť vo Formulári, a ktorých predloženie je nevyhnutné na účely prevzatia Darčeka. Uvedenie vyššie menovaných osobných údajov a/alebo predloženie skenov dokumentov je zakaždým spojené s nutnosťou dodržiavania základných, medzinárodných bezpečnostných postupov – najmä KYC (know your customer) a AML (anti-money laundering).
 21. Elektronické portfólio – inak e-wallet, je miestom na uchovávanie kryptomien (súkromných kľúčov). S jeho pomocou je možné vykonávať transakcie odosielania a prijímania kryptomien. Ide o reťazec čísel a písmen, pod ktorom je šifrovaná kryptomena. Portfólio možno vytvoriť na ľubovoľnej burze kryptomien.

2. Všeobecné Podmienky používania Servisu.

 1. Servis umožňuje prístup k zakúpeným Vzdelávacím balíčkom a/alebo Darčekom. Prístup k vyššie menovaným Vzdelávacím balíčkom a/alebo prevzatie Darčekov je možné len s použitím Prístupového kódu, ktorý obdržal každý Kupujúci, ktorý vykonal Nákup.
 2. Pre aktivovanie prístupu ku Vzdelávaciemu balíčku a/alebo prevzatie Darčeka, je potrebné sa prihlásiť na Platformu pomocou použitia údajov uvedených na doručenej karte s prístupovým kódom alebo sa prihlásiť priamo v Servise cryptoeddu.com použitím e-mailovej adresy uvedenej počas podania objednávky (prihlasovacie meno) a prístupového kódu (heslo), a následne vyplniť umiestnený v Servise Formulár (https://cryptoeddu.com/form). Prevzatie prístupu ku Vzdelávaciemu balíčku a/alebo prevzatie Darčeka je možné iba v termíne platnosti doručeného Prístupového kódu.
 3. V prípade, že chcete aktivovať prístup ku Vzdelávaciemu balíčku je potrebné doplniť vo Formulári umiestnenom v Servise, vyhradenom pre prístup ku Vzdelávaciemu balíčku, meno a priezvisko Kupujúceho a e-mailovú adresu Kupujúceho. V prípade, že chcete prevziať Darček (jednotky kryptomeny), je nevyhnutné vyplniť celý Formulár vyhradený pre prevzatie Darčeka, vrátane uvedenia adresy elektronického portfólia, na ktoré majú byť prevedené jednotky kryptomeny, vrátane pripojenia stanovených Dokumentov a označenia príslušného poľa potvrdzujúceho súhlas s odoslaním Formulára za cieľom prijatia kryptomeny.
 4. Kryptomena, o ktorej sa pojednáva v bode 3 vyššie, je zakaždým stanovená v okamihu prevedenia nákupu Vzdelávacieho balíka (uvedená v potvrdení objednávky, ktoré Kupujúci dostal od Predajcu), počet jednotiek danej kryptomeny, ktorú Kupujúci Vzdelávací balíček dostane ako darček. Určený počas podania Objednávky počet jednotiek danej kryptomeny je pridaný bezplatne ku každému zakúpenému Vzdelávaciemu balíčku nezávisle od hodnoty Vzdelávacieho balíčka. Jednotky kryptomeny sú vždy Darčekom k Balíku, a nemôžu byť zakúpené samostatne.
 5. Po obdržaní Formulára vyplneného Kupujúcim v Servise a dodaniu ho Predajcovi prostredníctvom Servisu, je Predajca v priebehu 48 hodín od doručenia uvedeného Formulára povinný zaslať Kupujúcemu e-mailovou cestou potvrdenie jeho doručenia. Potvrdenie sa zakaždým odosiela na e-mailovú adresu, uvedenú Kupujúcim počas podania Objednávky.
 6. Potvrdenie, o ktorom sa pojednáva v bode 7 vyššie obsahuje:
  • v prípade Vzdelávacieho balíčka – odkaz na stránky, kde bude prebiehať online školenie (Webinár) vrátane najbližších termínov, v ktorých bude takéto školenie prebiehať. Školenia prebiehajú len v termínoch stanovených Predajcom. Počet miest na danom školení môže byť obmedzený.
  • v prípade Kryptomeny – informáciu o vykonaní platby jednotiek kryptomeny na uvedenú adresu elektronického portfólia
 7. V prípade, ak nie je Formulár vyplnený správne (napríklad obsahuje prílohu vo forme nečitateľného skenu Dokumentu, Kupujúci v priebehu 48 hodín od doručenia Predajcom takého Formulára obdrží od Predajcu spätnú správu s informáciou o nedostatkoch alebo chybách vo Formulári.
 8. Ak Kupujúci vyplnil Formulár po uplynutí platnosti Prístupového kódu, Kupujúci v priebehu 48 hodín od doručenia Predajcovi takého Formulára obdrží od Predajcu spätnú správu s informáciou o odmietnutí prijatia takéhoto Formulára s ohľadom na uplynutie platnosti Prístupového kódu, a tým s ohľadom na nedostatok možnosti prevzatia a používania Vzdelávacieho balíčka a/alebo Darčeka.
 9. Správa, o ktorej sa pojednáva v bodoch 1 a 8 vyššie, sa zakaždým odosiela na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim počas podania Objednávky.
 10. K prevedeniu Kryptomeny na adresu súkromného elektronického portfólia Zákazníka (e-wallet) dochádza v termíne 7 dní od potvrdenia prijatia správne vyplneného Formulára Predajcom.
 11. Elektronické portfólio (e-wallet):
  • Za účelom prevzatia Kryptomeny sa Kupujúci zaväzuje uviesť adresu svojho elektronického portfólia, na ktoré má byť Kryptomena prevedená,
  • Vyplnením Formulára na účely prevzatia Kryptomeny a uvedením adresy svojho elektronického portfólia Kupujúci zakaždým prehlasuje, že je majiteľom tohto portfólia, získal jeho vlastnenie legálne, a samotné portfólio nikdy nebolo použité na realizáciu neoprávnených transakcií,

3. Dokumenty.

 1. Za účelom prevzatia Kryptomeny sa Kupujúci zaväzuje k dodaniu Predajcovi nevyhnutných Dokumentov, a to ich pripojením k Formulári. O oprávnení Predajcu k požadovaniu od Kupujúceho dodatočných Dokumentov, v prípade prevzatia Darčeka je Kupujúci zakaždým informovaný Predajcom alebo Obchodným partnerom Predajcu počas podania Objednávky, pred jeho prevzatím a úhradou zo strany Kupujúceho.
 2. Dokument potvrdzujúci totožnosť:
  • sken občianskeho preukazu alebo
  • vodičský preukaz Kupujúceho alebo
  • pas Kupujúceho
 3. Kupujúci je povinný dodať Predajcovi sken aktuálneho dokumentu potvrdzujúceho totožnosť vrátane fotografie a viditeľných štyroch rohov dokumentu. Sken dokumentu nemôže mať viditeľné poškodenia a znečistenia. Sken dokumentu musí zahŕňať obe strany dokumentu.
 4. Dokument potvrdzujúci adresu bydliska:
  • Faktúra vystavená na Kupujúceho (okrem iného ale nielen to môže byť aj faktúra za vodu, plyn, elektrinu, televíziu, internet, telefón) alebo
  • Výpis z bankového účtu Kupujúceho.
 5. Kupujúci je povinný dodať Predajcovi dokument potvrdzujúci adresu bydliska:
  • v prípade Faktúry - s viditeľnými štyrmi rohmi takého dokumentu, vystavený Kupujúcemu nie neskôr ako 3 mesiace pred jeho doručením Predajcovi,
  • v prípade výpisu z bankového účtu – výpis, na ktorom sú viditeľné min. 3 transakcie, adresa a osobné údaje, ktoré sa nachádzajú v hornej časti výpisu, a tiež logo banky, vygenerovaný nie neskôr ako 3 mesiace pred jeho doručením Predajcovi.

4. Zodpovednosť.

 1. Správca Servisu/Predajca nenese zodpovednosť za zvláštne, priame alebo spätné škody vzniknuté počas využívania služieb získaných s využitím Prístupových kódov, a taktiež Darčekov.
 2. Predajca nenesie zodpovednosť za porušenie Podmienok, ak splnenie daného záväzku sa stalo nemožné z príčin, ktoré na ňom nie sú závislé.
 3. Predajca negarantuje, že Vzdelávacie balíčky získané pomocou Prístupových kódov budú spĺňať požiadavky Kupujúceho, pokiaľ Kupujúci tieto požiadavky nestanovil dostatočne presným spôsobom pred podaním Objednávky. Predajca určuje obsah jednotlivých Vzdelávacích balíčkov pred potvrdením prijatia Objednávky, ale negarantuje, že výhody, ktoré možno získať v súvislostí s využitím jednotlivých balíčkov budú zakaždým účinné, spoľahlivé, presné a budú spĺňať očakávania jednotlivých Kupujúcich.
 4. Predajca neudeľuje žiadne iné záruky v súvislosti s ochranou osobných údajov a bezpečnosťou než tie, ktoré sú jasné stanovené v Ochrane osobných dát.
 5. Predajca nezaručuje, že Kupujúci bude môcť získať prístup alebo používať Servis v ľubovoľnom čase a mieste.
 6. Žiadna ústna alebo písomná informácia ani rada udelená jeho zástupcom nestanovuje záruku.
 7. Kupujúci môže mať dodatočné spotrebiteľské práva v súlade s príslušným právom v mieste bydliska Kupujúceho, ktoré tieto Podmienky nemôžu zmeniť.

5. Náhrada škody

 1. Akceptovaním týchto Podmienok Kupujkúci súhlasí v rozsahu dovoleným predpismi miestneho práva, zabezpečiť a chrániť Predajcu/Správcu, jeho riaditeľov, zamestnancov a agentov pred zodpovednosťou z titulu nárokov, škôd, záväzkov, strát, pohľadávok, nákladov alebo dlhov a výdavkov (vrátane a bez obmedzenia z titulu primeraných poplatkov vzniknutých v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi alebo súdnymi procesmi, začatými alebo hroziacimi Predajcu/Správcovi voči akýmkoľvek osobám) vyplývajúcich z používania Používateľom prístupu k Servisu; z porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok; z porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb, vrátane neobmedzenia autorských práv, vlastníckych práv alebo práv ochrany osobných dát; a z akýchkoľvek nárokov na to, že predložený Kupujúcim obsahy spôsobí škodu tretej osobe.
 2. Vyššie uvedený záväzok Kupujúceho zostáva v platnosti aj pokiaľ Kupujúci prestane Servis využívať.

6. Ochrana osobných údajov

 1. Správcom databáz osobných údajov predávaných užívateľmi Servisu (Kupujúcimi) je Predajca.
 2. Správca databáz osobných údajov sa zaväzuje k ochrane osobných údajov v súlade s právnymi predpismi príslušnými pre sídlo Predajcu. Kupujúci uvedením pri podaní objednávky svojich osobných údajov Správcovi databáz osobných údajov, vyjadruje súhlas na ich spracovanie Správcom databáz osobných údajov na účely realizácie podanej Objednávky, najmä prevzatia Vzdelávacieho balíčku a/alebo Darčeka. Kupujúci má kedykoľvek možnosť do svojich osobných údajov nahliadnuť, opraviť ich, aktualizovať a odstrániť.

7. Zmeny ponuky a akcie

 1. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien jednotlivých Produktov, stiahnutie niektorých Produktov z ponuky a zavedenie nových, vykonávanie zmien pravidiel akcií, vrátane udeľovania Darčekov.
 2. Oprávnenie, o ktorom sa pojednáva v bode 1. vyššie, nemá vplyv na Objednávky podané pred dátumom platnosti zmien cien alebo podmienok akcií, čo znamená, že tieto budú realizované za doterajších pravidiel.

8. Reklamácie

 1. V prípade, keď podľa názoru Kupujúceho služby poskytované na základe Podmienok nie sú realizované alebo sú realizované v rozpore s ustanoveniami Podmienok, môže podať reklamáciu e-mailovou cestou na adresu: contact@cryptoeddu.com.
 2. Reklamácie obdržané Predajcom budú vybavované počas 14 dní od dátumu doručenia na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. vyššie. V prípade, že Reklamácia neobsahuje informácie potrebné na jej posúdenie, obráti sa Predajca na podávajúceho reklamáciu o jej doplnenie v nevyhnutnom rozsahu, a termín 14 dní beží vtedy odo dňa doručenia doplnenej Reklamácie.
 3. Reklamácia by mala obsahovať aspoň meno a priezvisko Kupujúceho, e-mailovú adresu Kupujúceho, opis nahlásených námietok a uvedenie navrhovaného spôsobu vyriešenia reklamácie.
 4. Odpoveď na Reklamáciu je zaslaná na e-mailovú adresu, uvedenú Kupujúcim v Objednávke. V obzvlášť odôvodnených prípadoch môže Predajca zaslať odpoveď na inú, uvedenú podávajúcim Reklamáciu, e-mailovú adresu, ktorá nie je uvedená v Objednávke, ak bude táto adresa schválená Kupujúcim prostredníctvom jedného z pôvodne uvedených komunikačných kanálov – tj. e-mailová adresa alebo číslo telefónu uvedené počas podania Objednávky.
 5. V prípade neschopnosti identifikácie Užívateľa nebude reklamácia vybavená.
 6. Predajca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré nevyplývajú z jeho viny.
 7. Správca/Predajca môže kedykoľvek odmietnuť vydanie Darčeka vo forme Kryptomeny, ak Predajca zistí, že Kupujúci vyplnil Formulár protiprávne, najmä ak Kupujúci protiprávne použije osobné údaje tretej strany, uvedená Kupujúcim adresa elektronického portfólia mu nepatrí alebo ak má podozrenie, že vyššie uvedené portfólio bolo použité na vykonávanie neautorizovaných transakcií.
 8. Kupujúci môže nahlásiť Správcovi/Predajcovia reklamáciu na fungovanie Servisu, nesprávne realizovanie služieb prístupu ku Vzdelávacím balíčkom a/alebo Darčekom.
 9. Predajca nenesie zodpovednosť za kvalitu priznaných Darčekov, za prispôsobenie Darčekov potrebám Kupujúcich, ani tiež za nesprávne alebo v rozpore s určením použitie Darčekov zo strany Kupujúcich. Ak Kupujúci nechce Darček obdržať, môže o tom informovať Predajcu alebo Obchodného partnera Predajca pred potvrdením prijatia Objednávky.

9. Odstúpenie od zmluvy.

 1. Kupujúci môže od Zmluvy o nákupe Vzdelávacieho balíčku odstúpiť počas 14 dní odo dňa jej uzavretia, a získať 100 % vrátenie nákladov.
 2. Kupujúci môže od Zmluvy odstúpiť zaslaním e-mailovej správy s informáciou o vôli odstúpenia od Zmluvy na adresu Obchodného partnera alebo na contact@cryptoeddu.com.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kupujúci zaväzuje k vráteniu Kódu ku Vzdelávaciemu balíku, ako aj obdržaného Darčeka.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Správca Servisu vynakladá všetko úsilie, aby zabezpečil správne fungovanie Servisu.
 2. Správca Servisu si vyhradzuje právo na úplné alebo čiastočné vypnutie Servisu na dobu neurčitú za účelom jeho modernizácie alebo opravy.
 3. Správca Servisu nie je zodpovedný za problémy spojené so získaní Vzdelávacích balíčkov a/alebo Darčekov spôsobené náhodnými faktormi, nezávislými na ňom (vrátane faktorov závislých na Kupujúcim, tretích osobách alebo vyššej moci).
 4. Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v Podmienkach bez uvedenia príčin.
 5. O zmenách Podmienok a ich rozsahu, budú zaregistrovaní v Servise Kupujúci informovaní elektronickou cestou (na uvedenú v Objednávke e-mailovú adresu) alebo formou vyskakujúceho okná počas prvého prihlásenia v Servise po zavedení zmien. Zmeny sa budú zavádzať z dôvodu prispôsobenia Podmienok platným právnym predpisom.
 6. Ak ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok môže byť považované za neplatné a neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené platným a účinným ustanovením, ktoré najpresnejšie dosahuje ekonomického efektu, ktorého sa týkalo neplatné alebo neúčinné ustanovenie.
 7. Kupujúci je povinný sa oboznámiť so zmenami v Podmienkach, pokiaľ akýmkoľvek spôsobom používa Servis.
 8. Vo veciach neupravených týmito Podmienkach sa uplatňujú príslušné právne predpisy platné pre miesto sídla Predajcu. Sporné otázky, ak Kupujúci vyjadrí takú vôľu, sa budú riešiť vzájomnou dohodou. V prípade nutnosti záležitosť bude riešená súdom príslušným pre sídlo Predávajúceho.
 9. Používanie Servisu Kupujúcim je rovnocenné s oboznámením sa a akceptáciou podmienok týchto Podmienok.